Støy

Støy kan defineres som uønsket lyd. All lyd som skader eller forstyrrer et menneske er støy.

Virkeområde

Hva som er uønsket lyd vil variere fra person til person, og er situasjonsbetinget (f.eks. dag eller natt). 

Støysaker er ofte sammensatte, blant annet fordi støy er hjemlet i ulike regelverk som forvaltes av ulike etater, både statlige og kommunale.

Virksomhetsleders/eiers ansvar

«Forskrift om miljørettet helsevern» stiller miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer:

  • Det er et overordnet krav at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe, jf. § 7.
  • Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå, jf. § 9a.
  • Virksomheter og eiendommer der allmennheten/mange har adgang, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal ha lydforhold som ikke medfører helsemessig ulempe, sett i forhold til bruksområdet., jf. § 10a.
  • Ansvarlig for en virksomhet har opplysningsplikt i følge § 13, og skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger om forhold som åpenbart kan gi negative støykonsekvenser.

Støykilder

Bygg og anlegg

Oppegård kommune har fastsatt støygrenser i kommuneplanen. Utbygger har ansvar for å følge grensene. Kommunens byggesak er nærmeste myndighet i bygge- og anleggsfasen.

Ved spesielt støyende aktiviteter som sprengning, spunting og pæling, boring og pigging og alt nattarbeid, skal naboer varsles minst én uke før oppstart. Varslinger om bygg- og anleggsarbeider sendes til byggesak i kommunen.

Samferdsel

Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags vei eller bane det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye vei- eller jernbaneprosjekter.

Samferdselsstøy reguleres av en rekke forskjellige forskrifter og retningslinjer, blant annet Forurensningsforskriften (kapittel 5), Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (hjemlet i plan- og bygningsloven).

Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner dreier seg ofte om avtrekk og ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, varmepumper og liknende. Støykravene er fastsatt i Norsk standard (NS) 8175.

Varmepumper

Som eier har du et ansvar om å sørge for at naboer ikke plages av støy og vibrasjoner. Det er viktig at utedelen plasseres på en slik måte at naboer ikke blir forstyrret av støy. Det kan være lurt å ta en prat med naboen på forhånd.

Det er også viktig at serviceintervaller blir fulgt. Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle støynivået. Du kan lese mer om støy fra varmepumper på nettsidene til Norsk forening mot støy – støy fra varmepumper.

Konserter og utendørs arrangementer

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om musikkanlegg og helse for konsertarrangører og kommuner. Denne omtaler særlig situasjoner knyttet til bruk av musikkanlegg og utendørs arrangementer. Denne veilederen bruker Oppegård kommune ved støyvurderinger ved konsert- og kulturarrangementer.

Industri

Støy fra industrianlegg behandles etter forskrift om miljørettet helsevern. Støygrenser er fastsatt i Norsk standard (NS) 8175. Kontakt virksomhetsleder dersom du plages av støy. Om dere ikke kommer frem til en løsning, kan du kontakte miljørettet helsevern.

Nabokonflikter

Ofte oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven. Tvister avgjøres av forliksrådet. Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter.

Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. I helt spesielle situasjoner kan kommunen behandle slike saker, for eksempel der det etableres en støyende virksomhet i nærheten av boliger.

§ 2 i naboloven fastslår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Inn under «ulempe» går også at noe må regnes som farlig.

§ 3 i lov om helligdager og helligdagsfred sier at «på helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. I mange situasjoner er det andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

Miljørettet helsevern kan gi råd og veiledning i forbindelse med støyplager. Vi kan også fatte vedtak for å redusere støynivået dersom det finnes lovhjemmel i helselovgivningen, og støyen medfører fare for helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig nivå.

Andre myndigheter

Byggesak i kommunen: Plan- og bygningsmyndighet
Arbeidstilsynet: På arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.
Politiet: Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller spilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte. Politivedtektene gir rammene for hvordan politiet håndterer akutte støysituasjoner.

Støysonekart

Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart for Oppegård kommune etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). De viser en prognosesituasjon 15-20 år fram i tid. Kartene skal ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, fordi det er for stor usikkerhet i inngangsdataen.

Støyvarselkart 

Bane NOR har også kartlagt støynivåene i de største byområdene og langs de mest trafikkerte strekningene, bl.a. for Oppegård kommune.

Støysonekart  

Hvis du vil ha informasjon om støynivået i ditt nærområde, er det mulig å søke på by, stedsnavn og adresse, og skifte mellom kart for veitrafikk og jernbane. Kartene er beregninger og ikke målinger.

Miljøstatus

Regelverk

Oppegård kommune - kommuneplanen 2011-2022 (støybestemmelser side 65)
Forskrift om miljørettet helsevern   
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift – TEK-17)
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016, Miljødirektoratet)
Lov om helligdager og helligdagsfred    
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)    

Publikasjoner

Handlingsplan mot støy frå samferdselskilder 2014-2019, Oppegård kommune
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016, Miljødirektoratet)
Oversikt over byggereglene (Direktoratet for byggkvalitet)
Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy (Statens forurensningstilsyn, 2006)
Musikkanlegg og helse. Veileder til arrangører og kommuner (Helsedirektoratet, 2011)
Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg (Helsedirektoratet, 2009)
Anbefalte faglige normer for inneklima (Folkehelseinstituttet, 2015)

Nettsteder

Veiviser til støyregelverket (Miljødirektoratet)
Miljødirektoratet  
Folkehelseinstituttet    
Støyforeningen