Legionella

Legionellabakterier kan forårsake legionærsykdom, en alvorlig lungebetennelse, og Pontiacfeber, som vanligvis er en mild influensaliknende sykdom.

Om legionella

Legionellabakterier finnes i naturen uten at de er noen helsefare. Det er først når bakteriene får gode vekstforhold i tekniske installasjoner og spres til mennesker at det smitter. Bakteriene vokser best ved temperaturer mellom 20 og 50 °C og der det er lite utskifting av vann. Legionellabakterier kan smitte når en puster inn fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene, men Legionella smitter ikke mellom personer.

De vanligste smittekildene er kjøletårn, boblebad og dusjer. Kjøletårn og boblebad har forårsaket flest utbrudd, men dusjer i hjemmene er sannsynligvis den viktigste årsaken til enkelttilfeller av legionærsykdom. Luftfuktere, høytrykksspylere, sprayflasker for dusjing av blomster og klær kan også være smittekilder.

Faren for å bli syk av legionalla er liten. Legionærsykdom kan gi alvorlig lungebetennelse eller Pontiacfeber som gir et mildt influensaliknende sykdomsbilde uten lungebetennelse og trenger vanligvis ikke behandling. Mange som blir smittet med legionellabakterier, utvikler milde eller ingen symptomer. De som er mest utsatt er eldre, røykere og de med nedsatt immunforsvar.

Virkeområde

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a:
Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer som kan spre legionella til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Innretninger som omfattes av forskriften er: kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, boblebad, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og fontener. Forskriften gjelder ikke for private boliger eller fritidseiendommer.

Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m..
Forskriften skal hindre legionellasmitte fra boblebad, sanitære anlegg og dusjanlegg som tilgjengelig for allmennheten.

Virksomhetsleders/eiers ansvar

  • Ansvarlig for en virksomhet skal planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen for å beskytte mot spredning av Legionella  
  • Virksomheter som kan spre legionella skal følge bestemmelsene i Forskrift for miljørettet helsevern.
  • Bassengbadforskriften har egne bestemmelser som skal hindre legionellasmitte fra boblebad.
  • Virksomhetsleder/eier skal sørge for at det utføres internkontroll for å påse at bestemmelsene og kravene i forskriften etterleves.

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern tar i mot meldinger og fører tilsyn for å sikre at kravene i forskriften overholdes.

Anbefalinger

Plan- og bygningsloven med tilhørende bygningsteknisk forskrift gir anbefalinger for å hindre vekst og spredning av Legionella.

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern  
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.  

Veiledning

Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (Folkehelseinstituttet) 
Folkehelseinstituttets temasider om Legionella  
Legionellainspeksjon – Norsk akkreditering