Studietid

Vi starter opp Studietid på tirsdager i 6.time. Tilbudet er åpent for elever på alle trinn og vil vare fram til slutten av mai. 92 elever deltok første tirsdagen, og foreldre bidro med fruktservering.

En time (60 min.) ekstra tilbud i uka – Samtidig for alle trinn - Tirsdager kl. 13.55 – 14.55

Formål:
Hjelp til skolearbeidet og gode rammer for selvstendig arbeid
Innhold: Øving, repetisjon, selvstudium, fordypning, lese- og læringsstrategier

Hellerasten prinsipper for studietid:  Læringslyst, mulighet, ansvarlighet, valgfrihet, medvirkning

 • MEDVIRKNING OG PRØVEORDNING I SEPTEMBER
  Før høstferien deltar alle elevene minst en gang. Dermed får alle være med å utvikle ordningen.
  Elevråd, FAU og ansatte tar opp studietid i SU – Samarbeidsutvalg.
  Hele personalet er med i studietida, fordelt gjennom året. Medvirkning også fra foreldre.
 • ROM
  Alle klasserom er åpne: 
  Klasserom = Stillerom (kun dempet faghjelp-samtale)
  Eget matematikkrom:     Rom 7 (K&H), + evt. rom 8. Regning med bøker, digital tavle og PC.
  Datarom/Bibliotek :        Digitalt arbeid, gruppearbeid
  Ekstra rom for gruppearbeid med fagsamtaler:
  Elevrådsrom i A-korridor / Rom 4 i B-korridor /Bibliotek / Korridorbord
 • VOKSENHJELP/LÆRER (2-3)
  En matematikk-kyndig på matematikkrommet
  En på datarom/bibliotek
  En lærer som går mellom klasserommene
  Elevrådet ønsker at 10. trinn elever kan hjelpe de yngre elevene. Det vil gi læring for begge parter.
 • MULIGHET / VALGFRIHET
  Jobbe med elever på tvers av klasser og trinn / Valgfritt hvilket rom du jobber i
  De som ønsker det kan få sitte lengre – til skolens lokaler stenges kl. 16.00
  Ha med egen laptop dersom du har behov for det
 • Alle elever i bygningen har studietid  
  De som ikke deltar forlater bygningen. Ingen aktivitet i gymsalen eller spilling av bordtennis. 


Ordensreglementet gjelder. Alle bidrar til godt læringsmiljø med trygghet og trivsel


Kriterier for  å delta
*   Møter opp presis
*   Har med nødvendig utstyr
*   Starter arbeidet med en gang og tar initiativ til hjelp etter behov
*   Holder god arbeidsro – slik det er ment for studierommene
*   Krysser seg av på lista i klasserommet hver gang en har deltatt
*   Forlater studierommet og skolen på en stille, nøytral måte

Tips: Det er lurt at du på forhånd har en plan for hva du skal bruke studietiden til. 

Studietid er Hellerasten sin løsning på Oppegård kommunes fordeling av leksehjelpressursen
Elever på 3. - 10 trinn i Oppegård får tilbud om en time i uka
Skal støtte arbeidet som skjer i skolen
Tillegg til ordinær undervisningstid. Valgfritt og tilbys etter vanlig skoletid
Periode: Fra starten av skoleåret til slutten av mai
Ressurser: Ressurser fra statlig leksehjelpordning tilsvarende ca. 2-3 lærere til stede.

Kompetent personale til stede på vår ungdomsskole: På Hellerasten benytter vi egne lærere, pensjonerte lærere eller andre fagkompetente; foreldre, studenter etc.
 

Prøveordning i september
Alle elever stiller minst en gang.  Evaluering og justering etter prøveordning. Elevene evaluerer gjennom klasseråd og Elevrådet, foreldre gjennom FAU. Sak i første SU-møte (oktober)
Hensikt med justering: Best mulig ordning for elevene ut fra ressurser og behov.

Tenke innovativt i forhold til ressurser og løsninger!

Hellerasten skole
31.08.15
Rektor

Bakgrunn for tilbudet (udir.no).