Satsingsområder

Kultur for læring - Læring gjennom kultur. Eleven er alltid i fokus, både med utvikling av ”det hele mennesket” og elevens kompetanse i fag.

LÆRING OG LÆRINGSMILJØ 

Vi er bevisst på at all undervisning og enhver aktivitet har læringsmål.
Hellerasten har jobbet aktivt med innføring av Kunnskapsløftet og spesielt med vurderingsarbeid og utvikling av kjennetegn/kriterier for måloppnåelse i alle fag. Vi bruker kompetansemål i fag og kjennetegn/kriterier aktivt i hverdagen, blant annet i elevenes arbeidsplaner.

Personalet har et samarbeidende og støttende læringsmiljø.
For personalet står eleven alltid i fokus, både med utvikling av ”det hele mennesket” og elevens kompetanse i fag. Personalet har høy fagkompetanse og deling av kompetanse vektlegges.

Hellerasten verdsetter god arbeidsinnsats og at alle bidrar med tilstedeværelse, presist oppmøte og arbeidsro, I tillegg er god dialog og godt samspill viktig for å oppnå et godt læringsmiljø.
Vi stimulerer til elevmedvirkning i skolens miljø og i læring.

 

KULTUR OG ALDERSBLANDING

 

Vi bygger tilhørighet og trygghet gjennom felles kulturopplevelser. Vi arrangerer kultursamlinger flere ganger i året for hele skolen, holder aktivitetsdager, organiserer elevmedvirkningsgrupper og deltar i Operasjon Dagsverk.
Gjennom kulturprofilen styrker vi sosial og muntlig ferdighet og inkluderer opplæring i fagene.
Elevene lærer å fremføre kulturbidrag foran et stort publikum og å støtte hverandre. Alle bidrar.
  

DE FEM BASISFERDIGHETENE FRA KUNNSKAPSLØFTET

 

LESING OG SKRIVING

 

Ny kommunal leseplan ble innført i 2009. Skolen har i tillegg egen lokal leseplan.
Planene er verktøy for å utvikle lese- og skriveferdigheten.
Hellerasten har tilpassede lesekurs i tillegg til ordinær norskopplæring. Tilbudet gis til enkelte elever.
Lese- og læringsstrategier er viktige grunnlag for å tilegne seg kunnskap.


REGNING

Hellerasten skole satser på matematikkfaget og regneferdighet i alle fag.
Vi har en stor andel realister blant faglærerne. Det betyr bl.a. at de fleste lærerne i praktisk-estetiske fag også er realister og integrerer matematikk i disse fagene. Teknologi og design drives fortrinnsvis i samarbeid mellom fagene matematikk og kunst og håndverk.

 

MUNTLIG

 

Vår kulturprofil styrker muntlig ferdighet. Elevene framfører for hele skolen på kultursamlinger.
Hvert fag jobber med muntlig ferdighet, blant annet i form av framføringer. Ved muntlig eksamen har vi hatt gode resultater. Elevrådet får opplæring i møteledelse og strategier for å nå fram i saker.


DIGITAL FERDIGHET

Vi jobber med læringsplattformen It´s learning og utvikler oss i bruken av plattformen.
Elevene bruker PC på alle eksamener, både skriftlig og muntlig. Digitale framføring benyttes.
Oppegård kommune satser på IT-løft i skolesektoren, med blant annet laptoper i trillbare ladestasjoner og interaktive tavler.