Mobbing - rutiner og varsling

Alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Si fra om dårlig skolemiljø

Elever og foreldre har rett til å klage på skolemiljøet. Det gjelder både psykososialt miljø og fysisk miljø som inneklima og lekeareal. Det kan være vanskelig å finne ut hvorfor barn ikke har det bra på skolen, eller om det blir mobbet. Selv om du ikke vet hvorfor barnet ditt ikke har det bra, har du rett til å klage på skolemiljøet. Snakk med en lærer eller rektor, enten i møte, via telefon eller e-post. Uansett hvordan du tar kontakt og hvem du snakker med, får rektor beskjed.   

Ønsker du å melde fra om mobbing?

Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt. Vet du om et barn som blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, bør du melde fra til skolen. Bruk varsleknappen Meld fra om mobbing som du finner på siden. Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du skriver inn navn, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg in koden og meldingen er sendt. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt.

Ansattes plikter

Alle ansatte på skolen har også plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om  mobbing, vold eller rasisme på skolen eller skoleveien.

Skriftlig vedtak

Når elever eller foreldre klager på skolemiljøet, skal skolen undersøke saken så snart de kan. Rektor skal alltid sende skriftlig vedtak til foreldrene. Vedtaket skal opplyse om elevens rett til et godt skolemiljø er brutt, hva skolen har undersøkt og hvilke tiltak de eventuelt setter i gang. Når skolen gjør vedtak i en sak, innebærer det rettigheter og plikter for en eller flere personer. I vedtak om personlige forhold gjelder taushetsplikten.

Du har rett til å si fra flere ganger

Opplever du at skolen følger opp sine plikter, men at problemet likevel ikke blir løst, kan du be  skolen sette i gang nye tiltak.

Klage på vedtak

Hvis du mener at det som står i vedtaket ikke hjelper barnet ditt, har du rett til å klage. Du må klage innen tre uker etter at du har fått vedtaket. Send klagen til skolen, som vurderer saken på nytt.

Det kan få to utfall:
a) Skolen kan selv oppheve vedtaket og skrive et nytt. Du har også rett til å klage på det nye vedtaket hvis du mener det ikke vil hjelpe barnet ditt.
b) Hvis skolen ikke vil gjøre endringer, skal de sende saken videre til Fylkesmannen.