Vitnemål

Alle elever skal ha vitnemål når de fullfører grunnskoleopplæringen.

Vitnemålet inneholder:

 • standpunktkarakterer i fag
 • eksamenskarakterer
 • standpunktkarakterer i orden og oppførsel
 • fravær fra 8. trinn, fravær fra 9. trinn, fravær fra 10. trinn
   
 • For en elev som ikke har fått standpunktkarakter i et fag fordi grunnlaget for vurdering mangler, skal det ikke føres karakter i faget på vitnemålet. Da føres det at vurdering ikke var mulig.
 • Elever som har hatt individuell opplæringsplan, skal få dette ført på vitnemålet dersom eleven eller foreldrene ønsker det.
 • På vitnemålet står det inntil 15 standpunktkarakterer i fag og 2-3 eksamenskarakterer.

Vitnemålet gir grunnlag for inntakspoeng til videregående skole. Inntakskontoret til videregående regner om karakterene på vitnemålet i flere etapper til et sluttgjennomsnitt og videre til inntakspoenget for eleven. Dette gjøres bl.a. fordi antall tallkarakterer på vitnemålet kan variere i forhold til valgfag, hvilket fag en kommer opp i ved skriftlig eksamen, evt. fritak fra vurdering med karakter eller annen grunn til mangel på en karakter.
 

Standpunktkarakterer:

 • norsk muntlig
 • norsk hovedmål skriftlig
 • norsk sidemål skriftlig
   
 • engelsk muntlig
 • engelsk skriftlig
   
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag
 • kristendom, religion, livssyn og etikk
 • mat og helse
 • musikk
 • kunst og håndverk
 • kroppsøving
   
 • fremmedspråk / arbeidslivsfag
 • valgfag
   

På vitnemålet kan det stå en, to eller tre tallkarakterer, ettersom hvor mange typer valgfag en har hatt gjennom de tre skoleårene. For opptak til videregående telles inntakspoeng ut fra en gjennomsnittskarakter i valgfag.
 

I faget utdanningsvalg gis deltatt / ikke deltatt.

 

Eksamenskarakterer

Ved skriftlig eksamen
blir eleven trukket ut til ett av de tre skriftlige fagene: norsk, engelsk, matematikk.

Det blir gitt en karakter, med unntak for faget norsk, som har to eksamensdager, en i hovedmål og en i sidemål. For elever som har fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål, gis det kun en eksamenskarakter i norsk hovedmål. Det er en samlet karakter fra de to eksamensdagene, fordi fritakselevene skriver på hovedmål begge dagene.

Prøvesvaret sendes til to eksterne sensorer, som foretar vurderingen.  Ved uenighet avgjøres karakteren av en oppmann.


Ved muntlig eksamen
kan en bli trukket ut til ett av disse fagene: norsk, engelsk, matematikk, KRLE, samfunnsfag, naturfag, fremmedspråk / arbeidslivsfag

Prøvesvaret vurderes av to sensorer. Den ene skal være ekstern og er hovedsensor. Den andre sensoren kan være faglærer/eksaminator.

 

Føring av fravær på vitnemålet

Forskrift til opplæringsloven
§ 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen