Innledning

Infohefte 2 handler om elevenes skolemiljø. Trygghet og trivsel er grunnlag for god læring og utvikling. I arbeidslivet har de voksne arbeidsmiljøloven. HMS er en kjent forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. I skolen har vi Kapittel 9A i opplæringsloven som regulerer elevenes skolemiljø. Regelverket er oppdatert f.o.m 1. august 2017, det samme er innholdet i dette heftet.

§ 9A-2 i opplæringsloven

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

Vår definisjon av et trygt og godt skolemiljø:

  • De fysiske rammene er på plass
  • Læreren og timene er forutsigbare og byr på faglige utfordringer innenfor hver elevs mestringsevne
  • Læreren legger til rette for at elevene kan utvikle gode relasjoner
  • Læreren hjelper elevene til å utvikle sin sosiale kompetanse i timer og friminutt
  • Elevene læres opp til å ta ansvar for seg selv og fellesskapet innenfor gitte rammer som Ordensreglementet og 10 regler for et trygt og godt læringsmiljø
  • Det er trygt «å prøve og feile»

Med elevenes skolemiljø mener vi alle de forhold som påvirker elevenes læring. Skolemiljøet omfatter både elevenes psykososiale og fysiske miljø. Skolemiljø er et kontinuerlig fokusområde for alle skolene i Oppegård.

 

Hva er det psykososiale miljøet?

Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen.

 

Vårt mål for det psykososiale miljøet

På vår skole skal alle oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet både i timer og friminutt.
Alle skal bidra ved å vise toleranse og ta ansvar for at andre trives og ikke blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

 

Vår definisjon på krenkende adferd

Med krenkende adferd mener vi en tilsiktet eller ikke tilsiktet handling som rammer andre fysisk eller psykisk. Krenkelser kan være enkelthandlinger eller gjentatte. Mobbing, vold, rasisme og diskriminering rommer en rekke eksempler på krenkende handlinger, men også utestenging, knuffing, tøysekommentarer og blikk kan oppfattes krenkende. Krenkende adferd kan foregå ansikt til ansikt eller over digitale medier.
 

I henhold til lovverket skal skolene ha nulltoleranse for krenkelser jf. Opplæringslova §9A-3. Det psykososiale miljøet vil ofte være vanskelige å beskrive, og vil avhenge av den enkeltes subjektive opplevelsesverden. En lang rekke indre og ytre faktorer (sosiale, kulturelle, religiøse, økonomiske, utdanningsmessige og øvrige helsemessige forhold) er med i et komplisert samspill – mellom individ, gruppe/familie, miljø og samfunn – og har betydning for det psykososiale miljøet. Hva som er krenkelser skal derfor tolkes vidt.
 

Hva er det fysiske miljøet?

Det fysiske miljøet handler om både skolebygning og uteområder.  Det gjelder både utformingen og driften av det. Bygg og anlegg skal være godkjent etter helseforskrifter og byggeforskrifter. Kravene til det fysiske skolemiljøet reguleres mer i detalj av kommune helsetjenestelovens forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. For innemiljøet handler det om utforming og innredning, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet, inneklima / luftkvalitet, belysning og lydforhold, estetikk og universell utforming. Det samme gjelder for uteområdet, som i tillegg har beliggenhet, mulighet for aktivitet, trafikkforhold, forurensing, støy og nærhet til naturen. Eierskap og stolthet er en nøkkel for å bygge skolens miljø. I tillegg er det forebyggende for å unngå hærverk.