Helhetlig arbeid skolemiljø

Helhetlig arbeid med skolemiljø

 

Nasjonalt nivå
Læreplanen Kunnskapsløftets generelle del definerer skolens mandat og formålet med opplæringen. Opplæringslovas kapittel 9A definerer skolenes plikt til å sørge for et trygt og godt skolemiljø.

Kommunalt nivå
Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen definerer felles mål og rammer for arbeidet med læringsmiljø. Alle skolene i Oppegård har i tillegg et felles ordensreglement og en felles Handlingsløype ved mobbing. Alle skolene har en varslingsknapp for mobbing på skolenes hjemmeside.

Skolenivå
Skolen utarbeider egne rutiner for samvær og trivsel. På Hellerasten har vi 10 felles regler for et trygt og godt skolemiljø. I praksis arbeider vi systematisk med skolemiljøet etter en 3-åring sosialpedagogisk plan som har til mål å styrke elevenes psykososiale miljø og fremme elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse består av sosiale ferdigheter som empati, samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Dette er ferdigheter som må øves opp. I tillegg har vi et årshjul for det fysiske miljøet og vedlikehold av skolebygningen.

Klassearbeid og arbeid i fag
Vi arbeider med skolemiljø gjennom hele året på klassenivå i alle fag, men også spesielt i fellestiden på mandager. Det psykososiale miljøet i klassen og relasjon lærer-elev og elev-elev står i fokus her. I tillegg kan etiske diskusjoner og sosiologiske betraktninger være innfallsvinkler for hvordan klassen kan jobbe med økt kunnskap og bevisstgjøring knyttet til læringsmiljøet. Trivselsteam i hver klasse, elevsamtaler, observasjon, Elevundersøkelsen og bruk av klassetrivsel.no gir oss kunnskap om det psykososiale miljøet.

Arbeid overfor den enkelte
Like viktig er hver enkelt ungdoms arbeid med egen sosial kompetanse.  Den enkelte ungdom skal bli bevisst sin rolle i det sosiale fellesskapet og hvordan man virker inn på andre. I tenåringsårene ligger det et stort potensial i egen utvikling; det å styre kursen i riktig retning eller å endre kurs før det er for sent. Vi har tett samarbeid med foreldre og eksterne samarbeidspartnere som skolehelsetjenesten og miljøarbeider i dette arbeidet.

I råd og utvalg
Skolemiljøutvalget på skolen har som hovedoppgave å jobbe for skolemiljøet. Samarbeidsutvalget er også opptatt av skolemiljø. Både elever og foreldre er representert i begge utvalgene og utvalgene er lovpålagte. I Oppegård kommune jobber elever fra alle skolene sammen for et bedre skolemiljø i Barn og unges kommunestyre og i Ungdomsrådet. Skolens rådgivere deltar i Koordinerende forum for forebyggende arbeid (KFFA) på kommunalt nivå. FAU ved Hellerasten skole er svært engasjerte i skolens arbeid med skolemiljø og skolen er avhengig av et god skole-hjem samarbeid.

 

Slik jobber vi helhetlig med på Hellerasten

 

Forebyggende


Forebyggende tiltak er grunnpilaren for å bygge et godt skolemiljø

 • Kunnskap og bevisstgjøring 
  Vi løfter opp tema skolemiljø med både elever, foreldre og ansatte i skolen. Utgangspunktet er tydelighet rundt mål, definisjoner, strategier og lovverket, med utgangspunkt i kapittel 9A i Opplæringslova.
   
 • Trivselstiltak for fellesopplevelser
  Vi har mange felles opplevelser som vi gjerne knytter til to områder; kulturelle samlinger og friluftsliv/ fysisk aktivitet. (Les mer om disse på de neste sidene.) Slike fellesopplevelser er en viktig del av profilen for skolen vår, og det bygger på tradisjoner.
   

Oppdagende
I følge Opplæringslova § 9A-4 har skolen aktivitetsplikt. Formålet med denne aktivitetsplikten er at skolen skal handle raskt og riktig når det oppdages at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. I korte trekk er skolens aktivitetsplikt delt inn i fem handlingsplikter: Alle som arbeider ved skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har deretter plikt til å undersøke saken og sette inn egnede tiltak. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. Se for øvrig Handlingsløypa ved mobbing (vedlegg 3). Skolen oppfordrer alle elver og foreldre til å si fra til skolen når en oppdager at noen ikke har det bra. Rektor skal alltid informeres saker hvor elever ikke har det trygt og godt. Skolen har en egen varslingsknapp for mobbing på sin hjemmeside.

Etterarbeid
I henhold til aktivitetsplikten skal skolen utarbeide en plan for egnede tiltak etter varsling. Skolen har et vidt spekter av tiltak og bruker dem etter sakens unike egenart. I denne prosessen er det avgjørende at elevens beste blir ivaretatt og at både elev og foreldre blir hørt. Skolen ved Ressursteam for skolemiljø, innhenter kompetanse til å utføre tiltaksplikten og til å igangsette hensiktsmessige tiltak i samarbeid med eksterne tjenester som skolehelsetjenesten, miljøarbeider og PPT. Skolen skal utarbeide en skriftlig aktivitetsplan med konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. Tiltakene skal være tidsavgrensede, det skal komme klart frem hvem som er ansvarlige for utførelsen og de skal evalueres. I tillegg er skolen pålagt å dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten mer overordnet. Dersom en elev og dens foreldre mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten, og saken er tatt opp med skolen, har de rett til å få saken prøvd av fylkesmannen jf. Opplæringslova § 9A-6.

«Tett på» - Et prinsipp vi jobber etter
Det er en måte å jobbe på for å få frem ungdommens potensial og styrke den enkelte og fellesskapet. Vi er tett på; den enkelte eleven, fellesskapet, foreldre og andre støttespillere. Vi er tett på i tid og overfor utfordringer. Det betyr at vi vil være åpne for å se utfordringer og ha vilje til å håndtere dem. Åpenhet og samarbeid på alle plan blir viktige verdier. Tett på handler om tidlig innsats for ungdom. For å lykkes med et godt miljø er elever og foreldre skolens viktige medspillere. Vi er tre parter som jobber sammen!

 

Ressursteam for skolemiljø

Ressursteam for skolemiljø skal jobbe for å oppnå et trygt og godt skolemiljø for alle og styrke skolenærværet. Teamet har til oppgave å koordinere skolens arbeid med det psykososiale miljøet og styrke kontaktlærers rolle. Ressursteam består av skolens rådgivere og inspektør. Utvidet ressursteam kan inkludere miljøarbeider, skolehelsetjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Utekontakten, fritidsklubben og eventuelt andre eksterne støtteinstanser. Ressursteamet samarbeider tett med personalet, elever og foreldre.

Rådgivertjenesten
Skolen har to rådgivere i til sammen 70 % stilling som skal arbeide forebyggende med psykososiale miljøet i samarbeid med kontaktlærerne og skolens ledelse.

Rådgiverne leder skolens Trivselsteam som er viktige i avdekking og oppfølging av saker knyttet til det psykososiale miljøet. Trivselsteam består av to elevrepresentanter for hver klasse og møter rådgiverne i samtale ca. en gang pr. mnd. Trivselsteam har fokus på miljøskapende arbeid i egen klasse og kan også delta på vennegrupper som har til formål å styrke elevenes sosiale relasjoner.

Rådgiverne leder skolens forebyggende arbeid mot rus i samarbeid med helse, Utekontakten i Oppegård, forebyggende enhet i politiet og fritidsklubbene.

Andre oppgaver som ligger under rådgivertjenesten er å sikre en god overgang fra barneskole til ungdomsskolen samt overgang fra ungdomsskole til videregående opplæring. Rådgiverne gjennomfører av velkomstsamtaler med nye elever samt følger opp enkeltelever og elevgrupper.

Miljøarbeider
Miljøarbeider er tilstede to ganger i uken, mandager og onsdager. Miljøarbeider er aktivt ute i miljøet og holder aktiviteter i gymsal i storefri. Andre oppgaver er å samarbeide med lærere og gå direkte inn der det foreligger utfordringer. Det kan for eksempel være et dårlig klassemiljø, grupperinger, mobbesaker, nettmobbing og andre vanskeligheter ungdom kan møte på.

Miljøarbeider er tilgjengelig for veiledende støttesamtaler og holder grupper med holdningsskapende emner. Metoder som benyttes er hentet fra Sisterhood, Youth work in progress, motiverende intervju og gatemegling metodikk.

Miljøarbeider er også tilgjengelig på Tårnåsen Fritidssenter, store arrangement for ungdom, og turer i regi av kommunen. Miljøarbeider samarbeider med skole, helsetjenesten, utekontakt, politi, barnevern og fritidssentrene og deltar på samarbeidsmøter og ressursteammøter jevnlig.

Utekontakten
Utekontakten er tilstede i storefri annenhver uke. I tillegg holder Utekontakten kurs i selvledelse for elever på 8. og 9. trinn og deltar på temaforeldremøter på skolen. I regi av Utekontakten har skolen en HAP-veileder som er tilstede hver fredag høsten 2017.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten på Hellerasten skole er en del av kommunens helseteam og består av helsesøster, psykolog og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant skolens ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud og tilbyr en åpen dør for ungdommene på skolen. Helsesøster er kontaktperson og kan henvise videre ved behov. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt, men forsøker alltid å få samtykke til samarbeid med hjemmet, skolen og andre relevante faggrupper ved behov. I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

 

Skolehelsetjenestens oppgaver på ungdomsskolen

8. trinn

 • Helsesamtaler med helsesøster og måling av høyde og vekt
 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Individuelle konsultasjoner
 • Tilrettelegging av treningsprogram for elever med særskilte behov, v. fysioterapeut
 • Undervisning i psykologisk førstehjelp

9. trinn

 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Individuelle konsultasjoner
 • Tilbud om avspenningsgrupper ved fysioterapeut
 • Grupper for barn med to hjem
 • Besøk på ungdomshelsestasjonen og undervisning om seksualitet
 • Deltar i rusforebyggende arbeid sammen med skolen, politi og utekontakt

10. trinn

 • Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
 • Oppfølging av tidligere/nye funn
 • Individuelle konsultasjoner
 • Markering av verdensdagen for psykisk helse ved undervisning av psykolog og helsesøster.