Det fysiske miljøet

Utdrag fra Opplæringslova § 9A-7 Det fysiske miljøet:

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

 

Hellerasten skole var ny i 1967 og fyller 50 år i 2017. Bygningen bærer preg av å være relativt gammel.  Samtidig er vår bygning et godt utgangspunkt for at elevene hvert år kan være med å oppleve utvikling og forbedringer. Det er mulig å være med og bidra. Elever i arbeidslivsfaget bruker av og til bygningen til øving og læring i praktisk arbeid med byggfag. 

På uteområdet har det skjedd en del endring, blant annet med sykkelparkering og ny fotballbane. For mange er kunstgress neste mål. Utstyr, baner, stativer, og bordtennisbord som stimulerer til aktivitet, både ute og inne, er vesentlig for å tilby variasjon og stimulere til fysisk aktivitet.
 

Miljøhandlingsplan

Denne lages hvert år og er grunnlaget for å bli miljøsertifisert. Hvert år siden 2006 har vi blitt sertifisert.
Det skjer gjennom «Grønt Flagg».

 

HMS – helse, miljø og sikkerhet – på skolen vår kan være:

  • Elevens arbeidsplass: Stol, pult, elevskap til eget utstyr.
  • Elevens fysiske forhold og tilbud i friminutt.
  • Luftforhold, temperatur, belysning, dagslys, støy, ro.
  • Brannvern er prioritert arbeid i skolen. Vi holder øvelser med evakuering og kunnskap.
  • Sikkerhet på spesialrom og sikkerhet på uteplassen er en selvfølge å jobbe med.
  • Vi har laget en forbyggende plan for brann, hærverk og ulykker.
  • Kildesortering: Gjennomføring og kunnskap om det.
  • Rydding, orden og søppelhåndtering, både på fellesområder og i klasserommet. Vi har en plan og arbeidsfordeling mellom klasser, elever og voksne.
  • «Universell utforming» skal legge til rette for at alle kan ferdes trygt. Det kan bety skilt og merking av veier, trapper og hindringer. Det kan også bety å endre på utformingen. Bakken ned til skolens hoveddør ble flatet ut nettopp på grunn av dette.