Standpunktvurdering

Utskrift av standpunktkarakterer deles ut 30.mai. Klagefristen er 9. juni.

Utskrift av standpunktkarakterer deles ut til elevene tirsdag 30.mai. Dette gjelder alle fag på 10.trinn, Mat & Helse på 9.trinn og valgfag alle trinn. 
Er elever fraværende denne dagen, kan foresatte hente utskriften på skolen.

"Standpunktkarakterane elevane får, er enkeltvedtak, jf. forskrift til opplæringslova § 3-17. Det vil seie at elevane skal kjenne til kva for karakter ho eller han har fått, og kva det er lagt vekt på ved fastsetjinga av standpunktkarakteren, jf. § 3-18 andre ledd. Elevane og foreldra kan klage på standpunktkarakterar etter forskrift til opplæringslova kapittel 5, sjå særleg § 5-12. (Sitat udir.no)

Orientering om retten til å klage på karakterer i grunnskolen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

Klagefristen er 9. juni 2017.

Om vurdering av valgfag over 3 år:
"Ved avslutninga av 10. årstrinn kan eleven ha hatt berre eitt valfag og éin standpunktkarakter, eller fleire valfag og fleire standpunktkarakterar. Alle standpunktkarakterane skal førast på vitnemålet, men det blir berekna eit gjennomsnitt som tel ved inntak til vidaregåande opplæring. Det vil seie at valfag ved inntak til vidaregåande opplæring i praksis er éin standpunktkarakter når elevens poengsum skal bereknast." (Sitat udir.no)