Mulighet for fratrekk av fravær og årsak til fravær i vedlegg til vitnemål

Det gis mulighet til fratrekk av inntil 10 dager dokumentert fravær. Det gis også mulighet for å angi årsak til fravær i vedlegg til vitnemål. Begge deler er iht. regler definert i forskrift til opplæringsloven.

Vi viser til § 3.41 i forskrift til opplæringsloven. Denne åpner for to muligheter når det gjelder fraværsføring på karakterutskrifter (8. og 9.trinn) og vitnemål (10.trinn):

 

Fratrekk av fravær, inntil 10 dager - iht. § 3.41

Vi foretar fratrekk av fravær etter søknad fra elev/foresatt for hele skoleåret én gang pr. skoleår. Dette skjer ved avslutning av 2.halvår. Vi ber de som ønsker dette om å melde til kontaktlærer eventuelle ønsker om fratrekk, iht. forskriften, inntil 10 skoledager i et skoleår. Timer kan ikke gjøres om til dager. Muligheten for fratrekk gjelder elever på alle trinn. Kontaktlærer kvalitetssikrer at riktig fravær/fraværsfratrekk blir rapportert til karakterutskrift/vitnemålsføring.  

 

Årsak til fravær i vedlegg til vitnemålet - iht. § 3.41

For enkelte elever på 10.trinn kan det være formålstjenlig å ha årsak til dokumentert høyt dagsfravær på vedlegg til vitnemålet. Ønsker man dette, ber vi eleven/foresatte sende mail til Ann-Sophie Arnesen med hvilken formulering man ønsker i vedlegget til vitnemålet. Særlig når det gjelder fravær av helseårsaker, anbefaler vi runde formuleringer slik at elevens personvern blir ivaretatt.

 

Svarfrist: Fredag 09.06.17