- Dette er en stor og viktig plan, som vi vet det er mye engasjement rundt, sa varaordfører og leder for utvalg for miljø- og plan (UMP) Kjell Pettersen på informasjonsmøte 28. februar.

Mye skal videreføres og mye nytt skal inn i planforslaget for Sofiemyr idrettspark; to skoler, tre barnehager, ressurssenteret, ny idrettshall med fire spilleflater inkludert bryterhus, ny kunstgressbane, tribuner, tennishall, stadion, tuftepark, grusbane, ishockeybane, nye boliger, en liten bussterminal og turveier. Samtidig skal nærskogene  i stor grad bevares for naturopplevelser for turgåere og barnehagebarn.

Skal brukes av to tusen barn - og unge

Sofiemyr idrettspark blir et område som vil brukes av rundt 1 800 elever og
220 barnehagebarn daglig. Kombinasjonen av aktivitetsflatene og nærskogsområdene skaper mange muligheter for både organisert og uorganisert trening, lek og opphold året rundt.

Stor vekt på sambruk

- Arealet totalt sett er begrenset. Derfor har det vært retningsgivende for prosjektene og for områdereguleringen, at kommunale bygninger og anlegg skal utformes slik at de tillater høy grad av sambruk for ulike aktiviteter og aktører. Dette gjelder også parkeringsarealer som skal brukes sammen av idretten og skolene, sa Pettersen.

Parkering, "kiss &ride" og sykkelparkering

På grunn av begrenset plass er det valgt å gå ned i antall faste parkeringsplasser, totalt sett 85 færre plasser enn i dag. Antall sykkelparkeringsplasser økes til rundt 1000 plasser og det legges opp til fem gode av- og påstigningsplasser på ulike steder innenfor planområdet. 

Parkering for ungdomsskolen skal ligge ved dagens klubbhus. Der er det satt av 90 parkeringsplasser. Ansatte ved ungdomsskolen, foreldre som har ærend til skolen og de som skal bruke hallen på ettermiddags/kveldstid skal parkere her, hvor det er ca. 60 meter å gå.

Parkering for Sofiemyr barneskole skal være i sambruk med tennishallen og ungdomsskolen. Parkering ved tennishallen skal ha 90 plasser. Fra tennishallen til barneskolen blir det ca. 200 meter å gå. HC-plasser anlegges i nærheten av inngangene til begge skolene.
- Ved store arrangement er det mulig å bruke en ny grusbane ved den planlagte Sofiemyr barneskole for parkering, i tillegg til at det finnes allerede etablere plasser ved barnehagene og videregående skole i eller tett på planområdet, sa Pettersen. Det må også ses på  løsninger med shuttlebuss og samkjøring ved store arrangement.

Skal teste idrettsbusser

Plansjef Arild Øien fortalte at kommunen er i dialog med Ruter om et prøveprosjekt om idrettsbusser. En ordning som tidligere er testet ut i Bærum med stort hell. Idrettsbussene henter barn – og unge på faste steder og kjører til idrettsområdet. Du kan selv velge hvor du vil hentes via en app.

Bevaring av skog og barnetråkk

Samfunnsplanleggerne Christina Blumentrath og Anna Lina Toverud, fortalte om viktige føringer for arbeidet og utredninger som er gjennomført. – At all økning i persontransport skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange har vært en sentral føring – og det skal tas vare på mest mulig av nærskogene.  Barn og unges interesser ble ivaretatt i planforslaget basert på barnetråkk registreringene som ble gjennomført med elever fra Sofiemyr, Fløysbonn og Hellerasten skole, sa Blumentrath.

Se hele presentasjonen fra møtet: Infomøte planforslag Sofiemyr Idrettspark.

Frist for å sende innspill er 28. mars 2019.

Her kan du se forslaget og innsendte innspill.