I Oslo byområde har eiere av vei, jernbane og havner kartlagt utendørs støy fra sine kilder, i henhold til krav gitt i forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy. Kartleggingen skal følges opp med en handlingsplan mot støy.

Ansvaret for støykartlegging og utarbeidelse av handlingsplan med tiltak mot støy, ligger hos støykildeeierne. Som den kommunen med flest innbyggere, har Oslo kommune hatt ansvar for å koordinere og sammenstille resultater av støykartleggingen i Oslo byområde, som består av kommunene Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker og Rælingen.

Les mer på Bymiljøetatens nettsider  

Innspill til handlingsplanen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no innen 15. mars 2018.