På bakgrunn av resultatene fra strategisk støykartlegging (gjennomført i 2017) er det utarbeidet en handlingsplan mot støy i Oslo byområde for perioden 2018–2023. Oslo byområde består av kommunene Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker og Rælingen.

Fordi Oslo kommune har flest innbyggere, har de vært ansvarlig for å sammenstille planene fra anleggseierne i byområdet. Anleggseierne er Statens vegvesen Region øst, Bane NOR, Sporveien, Oslo Havn KF og de syv kommunene som utgjør Oslo byområde.

Vil erstatte kommunal støyplan

Planen er begrenset til å gjelde trafikkstøy fra vei og bane i tillegg til støy fra havnevirksomhet. En handlingsplan mot støy i Oslo byområde skal utarbeides hvert femte år og skal erstatte tidligere kommunale handlingsplaner mot støy.  

Slik gir du innspill

Hvis du har innspill til handlingsplanen, må du sende det til Bymiljøetaten i Oslo kommune innen 1. september 2018. Alle innspill sendes Bymiljøetaten, Oslo kommune, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo eller på e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk innspillet med saksnr. 18/06018.

Bymiljøetaten videreformidler innspill til rett anleggseier for vurdering og eventuell innarbeiding. Handlingsplanen vil bli oversendt til Fylkesmannen og Miljødirektoratet innen 1. oktober 2018.

Politisk behandling vil skje etter oversending til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018–2023 (PDF)
Bymiljøetaten i Oslo