Hageavfall regnes på lik linje som annet avfall som kastes i friområdene, som forsøpling. Tømming av hageavfall blir sett på som forsøpling og er ulovlig i henhold til Forurensningsloven § 28 og Naturmangfoldloven § 28. Det vil si at det er forbudt å tømme hageavfall på land og i innsjøene.

Spredning av fremmede arter
Hovedutfordringen med hageavfall er at det fører til spredning av fremmede plantearter som forstyrrer den naturlige floraen. Mange av de fremmede artene er svartelistet og uønsket i norsk natur. Spredning av fremmede arter regnes i dag som en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold.

En planteart kan være skadelig for norsk natur i seg selv, men kan også bære med seg ulike typer bakterier, virus, sopp, insekter og skadelige mikrorgansimer.

Hva kan hver enkelt gjøre
For å hindre spredning av planter og frø må hageavfallet leveres på kommunens mottaksstasjon, Oppegård gjenvinningsstasjon.

Eksempel på hagerømlinger

  • Kjempespringfrø
  • Kjempebjørnekjeks
  • Hagelupin
  • Parkslirekne
  • Kanadagullris
  • Gravmyr

Mer informasjon
Brosjyre om hagerømlinger - Fylkesmannen
Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus
Fremmede arter i Norge – Artsdatabanken