Hageavfall regnes på lik linje som annet avfall som kastes i friområdene, som forsøpling. Tømming av hageavfall blir sett på som forsøpling og er ulovlig i henhold til Forurensningsloven § 28 og Naturmangfoldloven § 28. Det vil si at det er forbudt å tømme hageavfall på land og i innsjøene.

Spredning av fremmede arter

Hovedutfordringen med hageavfall er at det fører til spredning av fremmede plantearter som forstyrrer den naturlige floraen. Mange av de fremmede artene er svartelistet og uønsket i norsk natur. Spredning av fremmede arter regnes i dag som en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold.

En planteart kan være skadelig for norsk natur i seg selv, men kan også bære med seg ulike typer bakterier, virus, sopp, insekter og skadelige mikrorgansimer.

Hva kan du gjøre?

For å hindre spredning av planter og frø må hageavfallet leveres på kommunens mottaksstasjon:

Oppegård gjenvinningsstasjon

Eksempler på hagerømlinger

  • kjempespringfrø
  • kjempebjørnekjeks
  • hagelupin
  • parkslirekne
  • kanadagullris
  • gravmyr

Mer informasjon

Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus
Artsdatabanken – fremmede arter i Norge