Skolen skal i samarbeid med hjemmet utvikle elevenes kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de kan mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Alle barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Grunnskoleopplæringen er gratis.

Hvem kan få tjenesten?

 • Alle barn i skolealder som er bosatt i Oppegård kommune
 • Elevene har rett til skoleplass på nærskolen/nærmeste skole. Etter søknad fra foresatte kan eleven få plass på en annen skole, hvis skolen har plass
 • Elever fra hele kommunen kan få opplæring ved alternative opplæringstilbud. Det gis etter særskilt vurdering og kommunale rutiner

Tjenestens innhold

 • Innholdet i skolen bygger på opplæringsloven, generell og faglig del av læreplanen og prinsippene for opplæringen
 • Skolen legger vekt på å utvikle elevenes evner og talent individuelt og i samarbeid med andre – både faglig, sosialt, kulturelt og fysisk

Dette kan du forvente av skolen: 

 • Alle elever tilhører en fast gruppe og har en kontaktlærer
 • De voksne arbeider for at elevene skal oppleve trygghet, trivsel og et godt fysisk miljø
 • Det legges til rette for elevenes faglige, sosial og kreative utvikling samt læring av gode arbeidsvaner
 • Skolen arbeider for å fremme elevenes grunnleggende ferdigheter i alle fag (kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke digitale verktøy)
 • Det er nulltoleranse for mobbing
 • Skolen har elevdemokratiopplæring
 • Skolen holder god kontakt med elevenes foreldre/foresatte. To ganger i året gjennomføres det en planlagt og strukturert samtale om elevens ståsted både faglig og sosialt. Samtalen skal munne ut i en avtale om veien videre
 • Skolen innkaller til minst ett foreldremøte pr år
 • Skolen orienterer om aktuelle saker gjennom møter, informasjonsskriv, læringsplattformen It’s learning og på skolens/kommunens nettsider
 • Skolen kontakter foreldrene/foresatte hvis de er bekymret for eleven eller ved alvorlige brudd på skolens regler
 • Skolen gjennomfører nasjonale prøver, kartlegginger og undersøkelser. Resultatene brukes til å følge opp elevene og videreutvikle skolen
 • Lærerne er tydelige klasseledere med klare forventninger til elevene
 • Skolen bruker varierte arbeidsmåter og vurderingsformer for å fremme motivasjon og mestringsfølelse
 • Skolen legger til rette for tilpasset opplæring i et læringsfellesskap
 • Lærerne gir tilbakemeldinger underveis som fremmer læring og utvikling for den enkelte elev
 • Elever med vedtak om spesialundervisning har en individuell opplæringsplan. Den er laget i dialog med foreldre/foresatte. Vedtaket om spesialundervisning er fattet etter utredning og anbefaling fra PPT
 • Skolen deltar aktivt i arbeidet med å lage gode overganger mellom barnehage og skole, mellom barne- og ungdomstrinn og mellom ungdomstrinn og videregående opplæring
 • Skolen samarbeider aktivt med andre instanser i kommunen, som jobber med barn og unge
 • Et skoleår er på 190 skoledager.  Kommunen lager en felles kommunal plan for skoledager og fridager for hvert skoleår
 • Lærerne følger opp elevenes fravær fra første dag
 • Skolen legger til rette for at lærere og ledere får faglig oppdatering gjennom etter- og videreutdanning
 • Alle ansatte har taushetsplikt i hht forvaltningslovens § 13

Hva forventer skolen av deg som foreldre/foresatt? 

 • Du støtter opp om skolens arbeid med ditt barns læring
 • Du følger opp ditt barns sosiale utvikling
 • Du sørger for at ditt barn møter uthvilt og presis på skolen, har spist frokost og har med matpakke og nødvendig utstyr
 • Du er kjent med kommunens og skolens regler for orden og oppførsel
 • Du deltar i utviklingssamtaler om ditt barn
 • Du bidrar til å fremme et godt miljø på skolen
 • Du støtter opp om skolens arbeid mot mobbing
 • Du snakker positivt om skolen og tar opp uklarheter og spørsmål direkte med skolen
 • Du deltar på foreldremøter og holder deg orientert om den informasjonen skolen gir
 • Du gir beskjed til skolen første dag barnet ditt har fravær
 • Du legger feriereiser til skolens ferier og fridager
 • Du svarer på brukerundersøkelser skolen sender ut

Enkeltvedtak og klageadgang

Rektor fatter vedtak som gjelder den enkelte elev (enkeltvedtak) jfr. opplæringsloven med forskrifter. Dette gjelder bl.a. innenfor følgende områder: Spesialundervisning, skoleplass, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, skoleskyss, tegnspråk, elevenes fysiske og psykososiale miljø, standpunkt- og eksamenskarakterer. Etter forvaltningsloven kan du klage på enkeltvedtak. Eventuelle klager sendes til rektor. Fylkesmannen er endelig klageinstans.