Trivselsplan for et mobbefritt skolemiljø

Kortversjon av Greverud skoles trivselsplan

Planens mål

Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø - fritt for mobbing. Trivselsplanen inneholder 4 faser som sikrer at skolens ansatte jobber systematisk med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø, og med å forebygge og forhindre krenkende atferd/mobbing, (jmf Opplæringslovens § 9a-3, andre ledd)

Om krenkende atferd/mobbing blir avdekket eller meldt av foreldre lager skolens ledelse et §9a-vedtak. I vedtaket blir det avtalt tiltak for å få stoppet den krenkende atferden/mobbingen.

Fase 1: Forebygging

Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø

 • Zero skole – Vi skriver, snakker og jobber mot målet om null mobbing.
 • Zeroundersøkelsen og elevundersøkelsen. Vi analyserer og gjennomgår undersøkelsen i personalet. Følger opp med gjennomgang på trinnene.
 • Utsatte elever har åpen dør til ledelsen i friminutt og timer.
 • Trivselsledere 4 dager i uka.
 • Tydelig fordeling av uteområde, alle trinn har sine aktiviteter etter tur.
 • Mitt valg: Trening i sosial og emosjonell kompetanse.
 • Fadderordning – mellom 6.trinn og 1.klasse.
 • Felles aktivitetsdager og arrangementer (Eks julekonsert og solidaritetskafe)
 • Elevmedvirkning = elevråd
 • Jevnlig fokus i personalgruppa på tydelig og god klasseledelse.

Fase 2: Avdekking av mobbing

Mål: At mobbing som foregår på og ved skolen blir avdekket.

 • Zero-undersøkelsen, 3.-5.trinn og Elevundersøkelsen, 6.-7.trinn
 • Klassesamtaler
 • Samtaleskjema før utviklingssamtalen
 • Utviklingssamtaler
 • Tilsyn i pausene – 6 vakter med refleksvester som dekker alle uteområder.

Fase 3: Oppfølging/håndtering av mobbesaker

Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing.

 1. Greverud skole har en felles strategi for å sikre at mobbesaker blir håndtert seriøst etter retningslinjer og lovverk.
 2. Foreldre som er bekymret for mobbing kontakter skolen. kontaktlærer/lærer /ledelse kartlegger situasjonen for å sikre faktainformasjon.
 3. Ledelsen koordinerer det videre arbeidet i saken. Leder innkaller foreldre, involverte lærere, assistenter, SFO  møte til avklaring/oppfølging og informasjon om videre saksgang
 4. Ledelsen lager  §9a – vedtak i saker der krenkende atferd eller/og mobbing er meldt/avdekket. I §9a vedtaket blir det avtalt  tiltak for å få stoppet  den krenkende atferden/mobbingen. Foreldrene har klagerett på vedtaket.
 5. Første samtale med offer - Skape tillit og ta ansvar: Gi støtte, la eleven fortelle, forklare veien videre, kontakte foresatte, avtale neste møte.
 6. Første samtale med plager(e): Samtale med mobberne etter faste prosedyrer, avdekke ytterligere plaging. Sette grenser og gjøre avtaler om nytt møte. Kontakte foresatte.
 7. Oppfølgingssamtale med offer: Støtte, gi råd, trøst og hjelp. Daglige samtaler i starten, deretter hver 2./3.dag, så sjeldnere.
 8. Oppfølgingssamtale med plager(e): følge opp, understreke alvor, nye avtaler, oppfølging videre. Daglige samtaler i starten, deretter hver 2./3.dag.
 9. Samtale med foreldrene til offer, skolen har regien.
 10. Samtale med foreldrene til plager, skolen har regien.
 11. Når løst – Klassenivå: jobbe strategisk på klassenivå: møter, oppfølgingssamtaler, observasjoner, elevsamtaler, rollespill.

Fase 4: Kontinuitet

 • Tydelig ansvarskjede: Vi løser problemene på lavest mulig nivå.
 • Trivselsplanen er forankret i skolens årshjul.
 • Trivselsplanen evalueres jevnlig.

 

Fullversjon av planen finner dere ved å klikke på bildet under.

Trivselsplan for et mobbefritt skolemiljø

Hvordan melder du som foreldre fra om mobbing?

Ta alltid først kontakt med kontaktlærer og/eller de SFO-ansatte.  Hvis dere i fellesskap ikke klarer å løse problemene kan mobbeknappen benyttes.  Les mer om det på siden Mobbing - rutiner og varsling.