SFO Greverud

Åpningstider

Morgenåpning:  kl. 07.30 - skolestart
Ettermiddag:     skoleslutt - kl. 17.00

Kontaktinformasjon

  Telefon Mobil til basen*
SFO-leder Camilla Lynne 66 81 31 04  
SFO-administrasjonen 66 81 31 30  
Løvhaugen 1. etasje 66 81 31 11 452 62 360*
Løvhaugen 2. etasje 66 81 31 12 406 40 307*
Kongla 1. etasje 66 81 31 13 452 62 132*
Kongla 2. etasje 66 81 31 14 404 96 270*

 

* Fasttelefon kobles mot mobil. Ring direkte til mobilen hvis du ikke kommer frem på fasttelefon.
NB! Tekstmeldinger vil ikke bli lest eller besvart!

Her finner du mer utfyllende kontaktinformasjon til SFO

Telefontider og E-post 

SFO-basene treffes fortrinnsvis på telefon i tidsrommet kl. 15.30 - 16.00.
For at vi skal få bedre tid til å ta oss av barna ber vi om at dere respekterer dette.

Send gjerne en E-post til administrativt ansvarlig på formiddagen.  Den lese senest kl. 13.00 hver dag.

Ukeinfo fra basene 

Løvhaugen                                   
Kongla                                


Ukeinfor fra basene skoleåret 2016-2017

Serviceerklæring for SFO

Det er utarbeidet en egen serviceerklæing for skolefritidsordningen.  

Hva er SFO?

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig, pedagogisk tilbud til barn på 1. – 4. trinn.  Dette er hjemlet i opplæringsloven § 13-7.

Tilbudet kommer i tillegg til den daglige undervisningstiden og strekker seg utover skoleårets varighet.  Opplegget i SFO tar utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg, sosial læring og lek. Tilbudet tilrettelegges utfra det enkelte barns alder, funksjonsnivå og interesser.  Barn opp til 10.klasse med særskilte tilsynsbehov tilbys SFO-plass i Oppegård kommune.

Ansatte i fritidsdel og skoledel samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna.  Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen ved den enkelte skole.  SFO-leder er den daglige leder.

Sosial kompetanse

På SFO legger vi vekt på sosial kompetanse og vårt mål er at det enkelte barn skal oppnå en størst mulig grad av kompetanse som gir dem mulighet til tilpasning, utvikling og mestring i sosiale sammenhenger.

Gjennom å lære seg nødvendige sosiale ferdigheter kan barna forholde seg til andres forventninger og tilpasse seg andres væremåte.  Gjennom å oppnå stor grad av sosial kompetanse utvikler de positive relasjoner til andre barn og voksne, og er vanligvis positive og ”likandes” i sin kontakt og omgang med andre.  De har lett for å komme inn i vennegrupper fordi de er bevisste på hvilke normer og sosiale regler som eksisterer i grupper.

For at vi skal nå vårt mål har vi valgt å først observere og deretter ha samtaler med det enkelte barn.  Samtalen vil bli fulgt opp av ny observasjon basert på hva som kom fram i samtalen.  Vi vil også ha en oppfølgingssamtale på våren.

Observasjon er en systematisk iakttakelse av atferd, oppførsel og kommunikasjon hos det enkelte barn.

På alle basene har elevsamtaler blitt gjennomført enkeltvis.

Samtalen åpnes med spørsmål om trivsel og deres forhold til vennskap, om de har mange andre barn de trives å leke med.  Deretter spørres det om hvordan barnet takler konfliktsituasjoner, oppførsel ved matbordet etc.

På spørsmål om de sier stopp når noen blir ertet, sier nesten alle at de aldri ser noen som blir ertet – så de vet ikke.  Dette sier vel noe om at det har vært nyttig med Zero.

Vi opplever barna som lydhøre, og at de synes det er positivt med en litt personlig samtale med en voksen.  De fleste er åpne og interesserte.

Det er likevel ulik grad av selvinnsikt blant dem på direkte spørsmål om å gripe inn i mobbesituasjoner, takle sinne og lign.

Vi voksne får en fin mulighet til å komme inn med vår opplevelse av barnets atferd. Det er også positivt for oss å lære om barnas egen opplevelse av trivsel og om de opplever noe som vi ikke har vært oppmerksomme på.

Vi ser samtalene som et godt verktøy i det videre arbeid med barnas sosiale kompetanse.