Trivelsprogrammet

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskolen. Målsetningen er å bidra til mer aktivitet og økt trygghet i skolegården. Programmet er basert på at elevene selv setter i gang lek og får ansvar for å bidra til en positiv skolehverdag.

 

Trivselsledere skal...

• legge til rette for aktiviteter i friminuttene.
• vie spesiell oppmerksomhet til de yngste, samt elever som går alene.
• få opplæring på et heldagskurs i lek.
• få veiledning og støtte underveis av den ansvarlige på skole

På vår skole er det vår kroppsøvingslærer Janne Bertelsen som er kontaktperson for Trivselsprogrammet.

TL-aktiviteter i skolegården

Slik gjør vi det på Greverud skole:

Det er elever fra 4.-7. trinn som velges som trivselsledere. 
Med dette programmet ønsker vi  å øke aktiviteten og trivselen i pausene. Hovedmålet er å tilby flere og mer varierte aktiviteter, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen – hver dag.

Trivselsledere i arbeid

Mobbing

Skolegården og pausene er, ifølge mobbeforskere (Olweus, Roland m.fl.), dessverre hovedarena for mob­bing. Selv om Trivselsprogrammet kun er ment å skulle supplere skolens gjeldende opplegg mot mobbing, er også håpet at et mer innholdsrike pauser vil få mob­bere på andre tanker. Lediggang er som kjent roten til mye ondt.

Personlig egnethet

Ifølge den nasjonale Elevundersøkelsen 2012, oppgir 16.5% av elevene at de mobber medelever en sjelden gang eller oftere. Det er derfor ingen rettighet å bli trivselsleder, dette er et oppdrag elevene får utfra personlig egnethet. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å ta kontakt med elever som går alene. De har også et spesielt ansvar for å skape trygghet for de yngste elevene. Under nominasjonen av trivselsledere blir derfor elevene bedt om å legge hovedvekt på at kandi­daten er vennlig og respektfull mot alle andre. En elev som får nok stemmer fra de andre elevene, kan allike­vel bli oppfattet av skolens ledelse som ikke vennlig og respektfull mot alle andre. For eksempel kan eleven være ekskluderende mot enkeltelever. Tvil hos skoleledelsen vil føre til at kandidaten må utsette sitt kandi­datur til senere.

Trivselsledere i arbeid

Arbeidsinnsats

Skoleåret er delt inn i to valgperioder. I begynnelsen av valgperioden blir alle trivselslederne sendt på et hel­dags lekekurs. Trivselslederne jobber i midttimen, to dager i uken (mandag og onsdag, eller tirsdag og torsdag).

Trivselslederne kan også bli innkalt til møter, evt. pålegges andre oppdrag, på fredagene. En trivselsleder kan stille til gjenvalg.

Aktivitet i skolehverdagen

Barn og ungdom ønsker mer tid til fysisk aktivitet, samt flere varierte og utfordrende lekemuligheter. Uteområdene må legges til rette for lek og sosialt samvær for alle aldersgrupper, og må ta hensyn til ulike ønsker og behov for gutter og jenter. Det er stor enighet om alle de positive effektene av fysisk aktivitet. Det er blant annet funnet sammenhenger mellom barns fysiske aktivitet og deres skoleprestasjoner (Helsedirektoratet 2008). Trivselsprogrammet bidrar til at pausene inneholder allsidige, elevstyrte aktiviteter som passer alle.

Kulturell opplæring

Det er ønskelig at trivselslederne lærer seg å bruke, og samtidig støtte opp om, kulturelle aktivi­teter i nærmiljøet. Opplevelsene skal samtidig gi dem inspirasjon til å organisere leker på sin skole. Alle trivselslederne får derfor et kulturkort som gir gratis adgang til, eller rabatt på f.eks. fotballkamper, hockey­matcher, bowling, svømmehaller, dansekurs m.m. over hele Norge.

Mobbeforskere støtter Trivselsprogrammet

I våre store undersøkelser ser vi at ca. 60% av all mobbing skjer i skolegården, og vi vet at godt vakthold fra de voksne og spennende aktiviteter for de unge er to vesentlige faktorer som kan være med å forebygge mobbing. Vi anbefaler Trivselsprogrammet i de skolene som vi har et samarbeid med.

André Baraldsnes, leder for Olweus-programmet.

Det er nå 152 PALS-skoler i Norge og et økende antall i Danmark. Disse oppmuntres av sine veiledere til å ta i bruk Trivselsprogrammet.

Anne Arnesen, leder for PALS

Vi opplever at skoler stadig er på leting etter positive aktiviteter som kan forebygge uønsket atferd, deriblant mobbing. Trivselsprogrammet kan derfor anbefales skolene vi kommer i kontakt med.

Unni Midthassel, leder for Zero og Respekt

Les mer om trivselsprogrammet på Trivselsleder.no