Samværsregler for Greverud skole

Skolens regler gjelder i åpningstiden kl. 07.30-17.00 og på arrangementer i skolens regi. På Greverud skole arbeider vi aktivt med holdninger. De voksne skal være tydelige forbilder, involverende og ha ansvar for å veilede elevene i deres faglige og sosiale utvikling.

Oppegård kommune har i forskrift 11.mai 2015 vedtatt kommunens ordensreglement. Forskriftene er overordnet skolens samværsregler og kan ikke fravikes. Forskriften ivaretar spesielt regler og sanksjoner forbundet med vurdering av elevenes orden og oppførsel, og sanksjoner ved brudd (se eget dokument).

HENSYN, OMTANKE OG RESPEKT

Vi er alle like verdifulle mennesker, selv om vi ser forskjellige ut og har ulike tanker, meninger og tro. Derfor;
- skal vi gjøre vårt beste for å skape orden og arbeidsro
- viser elever og voksne respekt for hverandre
- gjør vi ikke narr av, erter, plager eller mobber noen på skolen eller skoleveien
- er vi høflige og hensynsfulle i ordbruk og væremåte
- lytter vi til andres meninger
- følger vi klassens/trinnets regler

SAMARBEID OG MEDANSVAR

Vi vil ta ansvar for oss selv og hverandre. Derfor;

- viser vi miljøvett og holder skoleområdet rent og ryddig
- slukker vi lysene når vi forlater et rom
- tar vi godt vare på skolens og egne eiendeler
- tas leker, spill o.l. med på eget ansvar
- tar vi ikke med gjenstander på skolen som kan gjøre skade eller forstyrre undervisningen
- skal mobiltelefoner være på lydløs og ute av syne i skoletiden, og kun brukes etter avtale med en av skolens ansatte.
- møter vi presis til timene
- skriver læreren opp på tavlen spesielle avtaler som gjelder midttimen og pausene
- melder vi ifra til en voksen hvis noen blir ertet eller plaget

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Vi vil ta vare på oss selv og de rundt oss. Derfor;
- anbefaler skolen at barna venter med å sykle til og fra skolen til etter sykkelprøven i 4.trinn.
- får vi ikke sykle eller bruke elektriske/motoriserte kjøretøy i skolegården
- anbefaler vi at alle som har med rulleskøyter eller rullebrett bruker hjelm
- bruker vi sparkesykkel, rullebrett, rulleskøyter og lignende bare på anvist sted i skolegården
- er vi innenfor skolens område i hele skoletiden hvis ikke annet er avtalt med en voksen
- lar vi 1. klasse være alene i lekestativene ved Almen fram til høstferien
- tar vi ansvar for at forholdene rundt oss er hygieniske og innbydende
- tar vi av oss uteklær og utesko i gangen
- brukes godteri kun ved spesielle anledninger, etter avtale med lærer
- må ingen bruke tobakk eller rusmidler
- praktiserer vi skolens vinterregler 

Reglene eer vedtatt på skolens samarbeidsutvalg (SU) 25.11.2015