Rutiner når barn skader seg eller blir syke på skolen

Blir elever syke i skoletiden (vondt i hodet, maven e.l.), vil skolens administrasjon i samråd med lærer og eleven vurdere om vi skal ta kontakt med foresatte. Elever vil ikke kunne gå fra skolen uten at foresatte har blitt kontaktet.

Dersom elever skader seg i skoletiden vurderer vi skaden. Vi kontakter om nødvendig foreldre. Hvis legebesøk er påkrevet er det ønskelig at en av foreldrene følger barnet.  Ved akutt legebehov og vi ikke kan få tak i foreldre raskt, følger vi barnet til legevakt. Foresatte må komme etter så raskt som mulig. En representant fra skolen vil være tilstede inntil foresatte kommer.

Tannskader

Ved tannskader skal eleven til Oppegård Tannklinikk, Liavn.11 på Kolbotn,  tlf 66 81 23 00.  Tannklinikken kontaktes pr. telefon for å få time.   Skolen kontakter foresatte slik at de kan følge til tannlegen.  Om nødvendig blir en fra skolen med.   All behandling her er gratis. Folketrygdskjema fylles ut av skolen.

Ved større skader

Ved skader som kan medføre invaliditet eller andre senskader gjelder forsikringsvilkår fra Protector forsikring ASA .  Foresatte er ansvarlige for at større skader blir meldt selskapet.  Hvis skaden ikke er meldt kan man tape retten til erstatning.  Skadeskjema kan fåes på skolen.    Skjemaet returneres skolen som sender det videre til forsikringsselskapet.  Da vil en evt. forsikringssak være en sak mellom skadelidte og selskapet.  Forsikringsselskapet dekker utgifter som folketrygdens regler ikke dekker, også skader på vei til og fra skolen.

Rutiner for melding av skader

Det er fire typer skademeldinger

1) intern skjema (kun til internt bruk på skolen)
2) NAV-skjema (fylles ut av skolen og sendes NAV ved alle skader som medfører lege- eller tannlegebesøk)
3) samleskjema til forsikringsselskap (sendes selskapet to ganger pr. år)
4) skadeskjema til forsikringsselskapet ved større skader (sendes umiddelbart etter at skaden har skjedd)

Skolen skriver en intern skademelding ved alle skader som medfører eller kan medføre legebesøk/senskader.  Ved legebesøk fylles også ut en skademelding som sendes  Oppegård NAV. Det er viktig å informere skolen hvis dere har oppsøkt lege utenom skoletiden p.g.a. en skoleskade, slik at skademelding blir skrevet. 

I henhold til kommunens rutiner for melding av skader, skal større skader meldes til kommunens forsikringsselskap umiddelbart etter at skaden er skjedd. Skader av mindre art, som ikke nødvendigvis medfører legebesøk eller som trolig ikke vil medføre utgifter eller varig skade, registreres på et samleskjema og sendes forsikringsselskapet to ganger i året.

Skolen vurderer i hvert enkelt tilfelle om det bør skrives skademelding direkte til forsikringsselskapet eller om det holder med å notere det på samleskjemaet.  I begge tilfellene anses skaden for meldt til forsikringsselskapet.  I henhold til forsikringsselskapets rutiner, anses en skade meldt når meldingen om skaden er gitt til skolen eller forsikringsselskapet.