Elevenes fysiske og psykiske skolemiljø

Det nye kapittelet i opplæringsloven slår fast – for grunnskoler og videregående skoler:

Etterlyser en elev eller foresatt tiltak for å rette opp mangler ved skolens fysiske miljø, skal skolen snarest behandle saken som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Får personalet mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal de snarest varsle skolens ledelse, eventuelt selv gripe inn.
Ber en elev eller foresatt om tiltak mot mobbing eller annen krenkende atferd, skal skolen snarest behandle saken som enkeltvedtak.
Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen -–tilpasset sitt alderstrinn.
Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter som skal ivareta elevenes interesser overfor skolemyndighetene i skolemiljøsaker.