OKFU - Oppegård kommunale foreldreutvalg

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå på frivillig basis. Hensikten med det kommunale foreldrerådet er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen. I store kommuner må det velges et styre. Initiativ til å opprette utvalget kan tas både av foreldrene og av skoleadministrasjonen.  Utvalget bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

OKFU er en forkortelse for Oppegård Kommunale Foreldre Utvalg. En representant fra hver skole sitter i OKFU.

Aktuelle arbeidsoppgaver for OKFU:

Mange kommuner har sett fordelen ved å ha et kommunalt foreldreutvalg. Utvalget er bindeledd og samarbeidsorgan mellom skolene og kommuneadministrasjonen. Arbeidsoppgaver for OKFU er saker av felles interesse for alle skolene i kommunen. 

• arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing
• heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
• informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
• arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
• være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole