Råd og utvalg

Skolen er opptatt av å ivareta brukermedvirkning og har flere tiltak:

Elevråd

Alle grunnskoler med 5. - 7. og 8. - 10. årstrinn skal ha et elevråd med representanter for elevene. Det er ingen begrensning i hvilke saker elevrådet kan ta opp. I hovedsak er det saker som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen. Loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Fordi elevrådet representerer alle elever ved skolen er vedtak her er et uttrykk for elevenes vilje. Rektor vil derfor ta hensyn til elevrådenes vedtak i de fleste tilfeller.

Foreldrekontakter

Hver klasse skal velge en klassekontakt og en FAU-kontakt. Representantene velges enten på foreldremøtet på våren (for neste skoleår) eller på høstens foreldremøte. Fjorårets representanter er ansvarlig for valg av nye. Etter valget skal de nye represententene meldes inn til skolen og til FAU. Fjorårets representanter gjelder til nye er valgt. Skolen legger inn navnene etterhvert som vi får dem inn.

Foreldremøter

På foreldremøtet treffer du læreren og de andre foreldrene i klassen. Et godt foreldrefellesskap er til barnas beste. Det betyr mye for barna at foreldrene interesserer seg for det som skjer på skolen.

Foreldreråd og FAU

Ved hver skole skal det være et foreldreråd. Foreldre som har barn på skolen er medlemmer her. Foreldrerådet skal ivareta foresattes felles interesser og bidra til at foreldrene medvirker aktivt til å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som vanligvis består av foreldrekontakter. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget velger to representanter og to vararepresentanter til Samarbeidsutvalget.

Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. 

Oppegård kommunale foreldreutvalg (OKFU)

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå på frivillig basis. Hensikten med det kommunale foreldrerådet er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) der ansatte, foreldre, elever og rektor deltar. I Oppegård deltar også politisk valgte representanter. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Referater fra SU sendes Utvalg for kultur og oppvekst til orientering.

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg (SMU). Her er elever, foreldre, ansatte, skolens ledelse og kommunen representert. Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall. SMU skal medvirke til at det skapes et godt skolemiljø og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det skal føres referat fra møtene.

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre (BUK) har to møter i året. Møtene ledes av ordføreren. Fra hver skole deltar tre elevrepresentanter, valgt fra elevrådet.