Permisjon og fravær

Du som foreldrene plikter å melde fra til skolen hvis barnet ditt er sykt og ikke kan komme på skolen. Du må også søke om permisjon hvis du ønsker å ta barnet ut av skolen i en kortere periode. Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon inntil to uker.

INNHOLD:

- Permisjon inntil to uker
- Borte lenger enn to uker
- Andre trossamfunn
- Fravær - dokumenter/udokumentert
- Hvordan sende søknaden?
- Skjema for søknad om skolefri
- Melding av sykefravær til skolen


Permisjon inntil to uker

Rektor kan innvilge enkeltelever permisjon i inntil to uker hvis han/hun vurderer dette som forsvarlig (jfr. opplæringsloven § 2-11). Det må utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknaden om permisjon skal være skriftlig og sendes skolen. Bruk skjemaet søknad om permisjon eller søknad om permisjon - søsken hvis dere har flere barn på skolen. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon.  Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

Borte lenger enn to uker

Søknad om permisjon/fri lenger enn to uker avslås. Dersom foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.

Hvis elevene skal være borte fra skolen utover 2 uker (mer enn 10 skoledager):

  • eleven må skrives ut av skolen, foreldrene overtar det fulle ansvaret for elevens opplæring eller undervisningen overføres til annen instans, evt. Hjemmeundervisning.
  • brev må sendes til skolen med grunnen til fraværet og hvor og hvordan undervisningen skal foregå.

Andre trossamfunn

Elever som tilhører trossamfunn utenfor statskirken, har rett til å være borte fra skolen ved trossamfunnets helligdager. Det kreves at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Det må sendes skriftlig søknad til skolen.  Bruk skjemaet søknad om permisjon eller søknad om permisjon - søsken hvis dere har flere barn på skolen.  Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisningstid på grunn av permisjon.


Fravær

Fravær deles i dokumentert og udokumentert fravær.

Dokumentert fravær

Når elever er borte fra skolen på grunn av sykdom, tannlege, begravelse oa., regnes dette som dokumentert fravær hvis det leveres melding fra foresatte eller sykemelding fra lege.

Udokumentert fravær

Når elever er borte fra skolen uten at det leveres melding/søknad fra foresatte, regnes dette som udokumentert fravær.


Hvor sendes søknaden?

Ved søknad om fri enkelttimer, inntill en skoledag,  for å gå til lege/tannlege eller lignende

  • E-post til kontaktlærer/klassestyrer.

Ved søknad om permisjon utover skolens ferie- og fridager, (2–10 skoledager)


Melding av sykefravær til skolen

Alt fravær man vet om på forhånd skal meldes skolen i forkant av fraværet.  Det gjelder lege- og tannlegebesøk, behandlinger o.l.  Fraværet meldes til kontaktlærer per epost.

I kommunens serviceerklæring for grunnskoleopplæringen 1. - 10. trinn står det at du som foreldre/foresatt skal gi beskjed til skolen første dag hvis barnet ditt har fravær.  Dette er viktig for at skolen skal kunne følge opp sitt punkt om at lærerne skal følge opp elevenes fravær fra første dag.

Slik gjør vi det på Greverud skole:

-  Foresatte sender epost til kontaktlærer om morgenen første fraværsdag.  Er barnet borte flere dager bør dere holde kontaktlærer oppdatert underveis. Epostadressen til kontaktlærer finner du på siden ansatte.

-  I tillegg ønsker vi at dere skal sette inn greverud.skole@oppegard.kommune.no  i kopifeltet.  Dette for å sikre at skolen får beskjeden også hvis kontaktlæreren er fraværende.

Les også; Follomodellen for fraværsoppfølging

Les brosjyren Elevnærvær i grunnskolen i Oppegård