Mobbing - rutiner og varsling

Alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Si fra om dårlig skolemiljø

Elever og foreldre har rett til å klage på skolemiljøet. Det gjelder både psykososialt miljø og fysisk miljø som inneklima og lekeareal. Det kan være vanskelig å finne ut hvorfor barn ikke har det bra på skolen, eller om det blir mobbet. Selv om du ikke vet hvorfor barnet ditt ikke har det bra, har du rett til å klage på skolemiljøet. Snakk med en lærer eller rektor, enten i møte, via telefon eller e-post. Uansett hvordan du tar kontakt og hvem du snakker med, får rektor beskjed.   

Ønsker du å melde fra om mobbing?

Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt. Vet du om et barn som blir utsatt for mobbing eller krenkende atferd, bør du melde fra til skolen. Bruk varsleknappen Meld fra om mobbing som du finner på siden. Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du skriver inn navn, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg in koden og meldingen er sendt. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt.

Ansattes plikter

Alle ansatte på skolen har også plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om  mobbing, vold eller rasisme på skolen eller skoleveien.

Skriftlig vedtak

Når elever eller foreldre klager på skolemiljøet, skal skolen undersøke saken så snart de kan. Rektor skal alltid sende skriftlig vedtak til foreldrene. Vedtaket skal opplyse om elevens rett til et godt skolemiljø er brutt, hva skolen har undersøkt og hvilke tiltak de eventuelt setter i gang. Når skolen gjør vedtak i en sak, innebærer det rettigheter og plikter for en eller flere personer. I vedtak om personlige forhold gjelder taushetsplikten.

Du har rett til å si fra flere ganger

Opplever du at skolen følger opp sine plikter, men at problemet likevel ikke blir løst, kan du be  skolen sette i gang nye tiltak.

Klage på vedtak

Hvis du mener at det som står i vedtaket ikke hjelper barnet ditt, har du rett til å klage. Du må klage innen tre uker etter at du har fått vedtaket. Send klagen til skolen, som vurderer saken på nytt.

Det kan få to utfall:
a) Skolen kan selv oppheve vedtaket og skrive et nytt. Du har også rett til å klage på det nye vedtaket hvis du mener det ikke vil hjelpe barnet ditt.
b) Hvis skolen ikke vil gjøre endringer, skal de sende saken videre til Fylkesmannen.


Mobbeloven er endret

22. mai 2017

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringslovens bestemmelser om skolemiljø og mobbing. De viktigste endringene er:

  • Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering
  • Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet
  • Skolenes plikt til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller
  • Innføring av en aktivitetsplikt som tydelig viser hvordan de ansatte i skolen skal jobbe i enkeltsaker

Aktivitetsplikten består av flere elementer. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på at elevene har et godt og trygt skolemiljø. De har også en plikt til å gripe inn mot krenkelser (mobbing, vold, diskriminering og trakassering) dersom det er mulig. Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor dersom de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.  Skolen har plikt til å undersøke saken snarest mulig.

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt. Dersom saken ikke er tatt opp med rektor, eller om det er under en uke siden den ble tatt opp, skal Fylkesmannen avvise saken, med mindre særlige grunner gjør det urimelig. Dersom Fylkesmannen kommer fram til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan Fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.  Det skal settes en frist for gjennomføring av vedtaket og Fylkesmannen skal følge opp saken. Avgjørelsen til Fylkesmannen er et enkeltvedtak.

Skolen skal sørge for at eleven blir hørt og at det som er best for eleven skal være grunnleggende for skolens arbeid.

Dersom det skal gjøres tiltak i en sak, skal skolen lage en skriftlig plan. Loven beskriver hva som skal stå i planen og skolen må dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

Lenke til den nye lovteksten finner du her.