Slik jobber vi for å sikre et godt skolemiljø i Oppegårdskolen

Hensikten med dette brevet fra rådmann er å gi dere foreldre og foresatte en status på vårt arbeid for å sikre et godt psykososialt skolemiljø, og hva vi gjør for å styrke dette etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vurdert arbeidet i kommunen og på to av skolene.

Oppegård kommune er opptatt av at elevene skal ha et godt skolemiljø, og vi jobber kontinuerlig med dette, både på overordnet nivå og på den enkelte skole. Til tross for mange tiltak, foregår det dessverre mobbing i Oppegårdskolen.

Bakgrunn for tilsynsrapporter

Sommeren 2015 skjedde det en svært alvorlig hendelse som berørte Vassbonn og Sofiemyr barneskoler. På bakgrunn av dette ba Oppegård kommune Fylkesmannen om å gjennomføre tilsyn knyttet til Opplæringslova kapittel 9a; Elevane sitt skolemiljø. Kommunen ba blant annet Fylkesmannen vurdere om kommunen og skolene hadde gode nok rutiner.

Fylkesmannen påpekte flere forhold i Oppegårdskolen, spesielt når det gjaldt skriftlig dokumentasjon av rutiner. Fylkesmannens rapporter ligger på Fylkesmannens nettside.

Gjennom møter med FAU-representanter og Oppegård kommunes foreldreutvalg, opplever vi at det er et stort behov for informasjon om hva som gjøres med forholdene Fylkesmannen har påpekt.

Det må ikke være tvil om at dette er en sak vi tar på største alvor, og at det er stort fokus på dette arbeidet både i kommunen og på alle skolene nå.

Oppfølging av rapportene

Fylkesmannen har gitt mange viktige innspill gjennom tilsynsrapportene. I etterkant av rapportene har vi jobbet systematisk med å forbedre våre rutiner og rette alle forhold som er påpekt. Skolene har i etterkant hatt en grundig gjennomgang av alle rutiner og styrket sine kontrollsystemer. Kommunen har også satt i gang flere aktiviteter utover det Fylkesmannen har påpekt, i tillegg til å videreføre tiltak vi mener fungerer godt. Se oversikt over tiltak for et godt læringsmiljø.

I februar kom det et nytt brev fra Fylkesmannen hvor det sto at alle forhold knyttet til Oppegård kommunes forsvarlige system er rettet, men at det fremdeles er rutiner og systemer ved Vassbonn og Sofiemyr som ikke er rettet i tråd med Fylkesmannens innspill.

Kommunen jobber nå med et svar til Fylkesmannen med frist i starten av april, hvor det redegjøres for hvordan de siste påleggene om retting er gjennomført.

Foreldrene ved Vassbonn og Sofiemyr skoler vil få ettersendt et vedlegg som vil gi mer detaljert informasjon.

I etterkant av tilsynsrapportene fra Fylkesmannen, har politiet ilagt kommunen et forelegg for brudd på Opplæringslova. Kommunen har bedt om nærmere begrunnelse for forelegget, og politisaken er derfor ikke avsluttet.

Kommunen hadde også et møte med FAU-lederne for barneskolene i Oppegård og leder for Oppegård kommunale foreldreutvalg (OKFU) 23. mars for å drøfte oppfølgingen av tilsynsrapporten. FAU-lederne for alle barne- og ungdomsskolene i Oppegård samt leder for OKFU sendte 29. mars et felles innspill til ordfører som oppfølging av dette møtet. Når kommunen har besluttet veien videre, vil dette innspillet bli fulgt opp i en videre dialog.

Elevundersøkelsen

Årets nasjonale elevundersøkelse bekrefter at vi fremdeles har en vei å gå for å få bukt med mobbing i skolen. I følge undersøkelsen svarer 7,1 prosent av elevene i kommunen på 10. trinn at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Her ligger vi over landsgjennomsnittet (5,1 prosent). På 7. trinn svarer 5 prosent av elevene i kommunen at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Tallene ligger under landsgjennomsnittet (5,5 prosent). Se resultatene fra elevundersøkelsen.

Må jobbe sammen

Vårt mål er at alle barn og unge skal ha en trygg og god skolehverdag. I dette arbeidet er det viktig at skoler, elever og foreldre jobber sammen for å finne løsninger og tiltak som fungerer. FAU-er og klassekontaktene ved skolene er viktige bidragsytere for et godt skolemiljø. Vi takker alle som engasjerer seg - og oppfordrer dere til å støtte opp under deres arbeid. Sammen skal vi fortsette arbeidet med å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere mobbing.


Lars Henrik Bøhler
konstituert rådmann