Kommunestyret skal bestemme hvordan kommunen skal bruke overskuddet når de behandler regnskapet i mai. 

- Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Kommunen fikk betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettert, totalt 40 millioner kroner.  Vi har også fått høyere statlige tilskudd enn vi regnet med og en del av dette er ennå ikke disponert.  Lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene ble lavere enn budsjettert og renteutgiftene ble også ca. ti millioner kroner lavere enn det vi hadde lagt inn i budsjettet.  

Fortsatt utfordringer

Til tross for et positivt resultat i 2016, er kommunens økonomiske situasjon fortsatt krevende.
- Vi forventer at antall innbyggere øker, og at andelen over 80 år øker mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har derfor planlagt flere store investeringer i årene som kommer. Nye byggeprosjekter finansieres i hovedsak ved låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag. Vi må derfor redusere utgiftene på andre områder hvis vi skal klare å håndtere nye lån og samtidig tilby innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud.  Kommunen fortsetter derfor det langsiktige arbeidet for å få en bærekraftig økonomi, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.  

Videre behandling

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2016.