Kommunestyret skal bestemme hvordan kommunen skal bruke overskuddet når de behandler regnskapet i juni.  

Godt fornøyd med resultatet

- Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Lars Henrik Bøhler. Kommunen fikk betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettert. Vi har også fått økte statlige tilskudd. Lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene ble lavere enn forutsatt og renteutgiftene ble også lavere enn beregnet. Samtidig leverte kommunen gode kommunale tjenester uten å overskride driftsrammen.

Fortsatt utfordringer

Til tross for et positivt resultat i 2017, er kommunens økonomiske situasjon fortsatt krevende.
- Vi forventer at antall innbyggere øker, og prognosene viser at andelen over 80 år vil øke mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har også planlagt flere store investeringer i årene som kommer og dette vil binde store utgifter til renter og avdrag.  

Rådmannen ser det som viktig at kommunen har en langsiktig og bærekraftig økonomi som gjør at vi fortsatt kan levere tilfredsstillende tjenester til våre innbyggere. Han vil derfor fortsette arbeidet med å effektivisere og modernisere driften, sikre effektiv behandling av byggesaker og raske reguleringsprosesser. Rådmannen vil også vurdere tjenesteomfang og kvalitet, gjennomføre eiendomssalg og få på plass flere rammeavtaler.  

Nordre Follo kommune

Vi er på vei mot Nordre Follo kommune i 2020 og sammen med Ski kommune legger vi ned mye arbeid i å bygge den nye kommunen. Det vi gjør for Oppegård kommune i dag gjør vi for Nordre Follo i morgen.

Videre behandling

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i juni, sammen med årsmeldingen for 2017.