Etter bruk av bundne fond innenfor selvkostområdene er udisponert andel av overskuddet på ca. 44 millioner kroner. Kommunestyret skal bestemme hvordan kommunen skal bruke overskuddet når de behandler regnskapet i juni.  

- Vi er godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.
- Kommunen fikk noe høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) enn budsjettert. Vi har også fått økte statlige tilskudd og pensjonskostnadene ble lavere enn forutsatt. Finansutgiftene ble også lavere enn beregnet. Samtidig leverte kommunen gode kommunale tjenester uten å overskride driftsrammen.

Fortsatt utfordringer også inn i Nordre Follo kommune

Til tross for et positivt resultat i 2018, er kommunens økonomiske situasjon fortsatt krevende.
- Vi forventer at antall innbyggere øker, og prognosene viser at andelen over 80 år vil øke mest. Dette gir blant annet utfordringer for kapasiteten i omsorgstjenestene, barnehager og skoler. Kommunen har også planlagt flere store investeringer i årene som kommer og dette vil binde store utgifter til renter og avdrag, sier Bøhler.

Rådmannen sier det er viktig at Nordre Follo kommune har en langsiktig og bærekraftig økonomi fra 2020, så den nye kommunen kan fortsette å levere tilfredsstillende tjenester til innbyggerne. Han vil derfor fortsette arbeidet med å effektivisere og modernisere driften, sikre effektiv behandling av byggesaker og raske reguleringsprosesser. Rådmannen vil også vurdere tjenesteomfang og kvalitet, gjennomføre eiendomssalg og få på plass flere rammeavtaler.  

- Det vi gjør for Oppegård kommune i dag gjør vi for Nordre Follo i morgen, sier Lars Henrik Bøhler.

Videre behandling

Regnskapet er sendt revisjonen. Det blir behandlet i formannskap og kommunestyre i juni, sammen med årsberetningen for 2018.

For mer informasjon, kontakt rådmann Lars Henrik Bøhler, tlf. 416 19 981.