- Resultatet bekrefter at det gjøres et meget godt arbeid i Oppegårdskolen, sier kommunalsjef Jorunn Almaas. Kommunalsjefen er veldig fornøyd med resultatene i alle de tre fagene.

Måler grunnleggende ferdigheter

Nasjonale prøver er en del av et større nasjonalt vurderingssystem som skal gi et bredt og sammensatt bilde av skolenes og elevenes resultater. Formålet med de nasjonale prøvene er å vurdere om skolene lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i lesing og regning - grunnleggende ferdigheter som finnes i alle fag. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene fordi de tar utgangspunkt i kun faget engelsk.

Sammenligner med andre kommuner

Skoler og kommuner kan vurdere sin egen utvikling fra år til år ved å sammenlikne egne resultater med landsgjennomsnittet, fylket og for vår del - kommunegruppe 13. De nasjonale prøvene publiseres på en skala der det nasjonale snittet på 5. trinn er 50.

Fra og med 2014 kan vi sammenligne resultatene for engelsk og regning over tid. Det samme kan gjøres med leseresultatene fra og med 2016. Det betyr at på sikt kan skoleledere og kommuner se effekten av lokale lærings- og utviklingstiltak. Først etter noen år er det mulig å se eventuelle trender.

På 5. trinn fordeles elevenes resultater på tre mestringsnivåer der mestringsnivå tre er høyest.

Resultater i engelsk

I engelsk er resultatet på årets 5. trinn vesentlig bedre enn i fjor. Oppegård med 53 poeng har best resultat i vår kommunegruppe sammen med Bærum. Gjennomsnittet nasjonalt og i vår kommunegruppe er 50. Vi ser en positiv utvikling over tid hos Oppegårdelevene på 5. trinn. Det er svært gledelig at andelen elever på det laveste mestringsnivå har gått ned, mens andelen elever på høyeste nivå har økt.

Resultater i regning

I regning viser Oppegårds 5. trinn betydelig fremgang. Også her har Bærum og Oppegård med 53 poeng høyeste poengskår i vår kommunegruppe. Oppegård har 40 % av sine elever på høyeste mestringsnivå. Til sammenligning kan det nevnes at Bærum og Asker sin andel elever på samme nivå er henholdsvis 35,9 og 31,5.  Det er også svært positivt at andelen elever i Oppegård på mestringsnivå 1 er lavere enn i fjor og lavest i vår kommunegruppe.  

Resultater i lesing

I lesing har Oppegård fortsatt et stabilt godt resultat med 53 poeng. Andelen elever på høyeste mestringsnivå i Oppegård er den samme som i fjor og høyest i vår kommunegruppe.

Vi ser at resultatet i lesing er betydelig bedre enn i kommunegruppe 13 og landet for øvrig. Det er viktig å trekke frem at Oppegård er blant de kommunene i vår gruppe som har færrest elever på laveste mestringsnivå, det er svært positivt.

5. trinn 2016 - 2017 2017 - 2018 2018- 2019
Engelsk      
Oppegård 50 51 53
Kommunegruppe 13 50 51 50
Regning      
Oppegård 52 51 53
Kommunegruppe 13 50 50 50
Lesing      
Oppegård 52 53 53
Kommunegruppe 13 50 50 50