Barnehagen sto ferdig i januar 2005 og er bygget i to fløyer med to avdelinger i hver fløy. I husets sentrum er det kjøkken/fellesrom. Huset har også en 2. etasje med grupperom, leseloft og personalrom. Gimleveien barnehage ligger tett inntil naturen med skog, bekk og fjellknauser like utenfor gjerdet. Skogen er barnehagens utvidete uteområde og brukes nærmest daglig. Avdelingene er oppkalt etter naturen rundt oss. De heter: Myr, Skogen, Fjell og Knausen. Avdelingsnavnene kan settes sammen til Myr-Skogen og Fjell-Knausen og symboliserer det nære samarbeidet mellom avdelingene.

Ansatte

I Gimleveien barnehage er vi 17 faste ansatte. Ansattgruppen består av både kvinner og menn og det er en fin spredning i alder. Vi har et godt arbeidsmiljø som preges av åpenhet, humor, erfaringsdeling, hjelpsomhet og kollegastøtte. Flere har arbeidet der siden barnehagen åpnet og de setter spesielt pris på å få følge barnas utvikling fra de starter i barnehagen til de går ut som skolestartere. Det gode samarbeidet på tvers av avdelingene er noe vi setter ekstra stor pris på og vi har mange felles planer og rutiner.

Barnehagens profil

Aldersblanding i barnegruppene er en arbeidsmetode vi har valgt for å utvikle gode verdier hos hvert enkelt barn. For at disse verdiene skal utvikles, er det vesentlig at personalet er bevisst sin rolle som verdiformidlere i hverdagen, gjennom sine handlinger og i sin kommunikasjon med barn og voksne. I et aldersblandet miljø er mulighetene for fokus på verdier som hjelpsomhet, toleranse, respekt, mestring, hensyn, fellesskap og solidaritet gode.

  • De yngre barna får være sammen med og lære av eldre barn i naturlige lekesituasjoner og hverdagsaktiviteter.  
  • De yngre barna får omsorg og hjelp av de eldre.
  • De eldre barna opplever beundring fra de små, noe som stimulerer både en positiv selvfølelse og utvikling av empati
  • De eldre barna fungerer som språkmodeller for de yngre barna.
  • De eldre barna opplever mestringsfølelse ved å klare ting som de yngre ikke kan, og får gleden av å hjelpe de yngre.
  • Barnet får utvikle seg i sin egen takt, og oppleve seg selv i forhold til barn som er både eldre og yngre.
  • Det er godt for barn og foreldre å ha en fast base fra starten i barnehagen til de slutter. Det skaper kontinuitet for barnet og i samarbeidet med foreldrene.
  • Personalet blir godt kjent med barnet og ser utviklingen i sammenheng over tid.
  • Det er organiserte aktiviteter for grupper av jevngamle barn på tvers av fløyen flere ganger pr uke.

Visjon

Barnehagens visjon: Lek, læring og latter - med fokus på fellesskapet