1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:

Vegloven av 21. juni 1963.
Statens vegvesen håndbok 017 Veg og gateutforming.

2. Kommunale krav

For private avkjørsler skal frisikt-trekantens kortside alltid være minimum 4 m. Langs primærveien bør sikttrekanten være 1,2 x Ls (Ls = stoppsikt). Frisiktområdet er et areal som skal ha fri sikt fra 0,5 m over planet mellom tilstøtende veier. Dette gjelder også gjerder. Enkeltstående oppstammede trær kan tillates innenfor frisiktarealet.
Frisikten skal regnes fra midt gang-/sykkelvei når denne ligger nærmest eiendommen. I enkelte tilfeller kan samme frisiktkrav også bli gjort gjeldende for fortau.

Dersom frisiktsonen slår inn over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eieren av denne eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt.

3. Beskrivelse og kommentarer

Når frisiktarealet får en form i forhold til eiendommen som tilsier liten nytteverdi, bør frisiktarealet som hovedregel reguleres til veiareal. Frisikt-trekantene skal gjelde for alle veiarmer i et veikryss.

.frisikt.jpg

Veityper Kryss Avkjørsler
Kode Betegnelse L1 L2 L3 L1 L2 L3
G Gang/ sykkelvei 30 4 4 20 4 4
P Fellesavkjørsel 30 10 4 30 4 4
A1/A2 Adkomstvei 30 10 4 30 4 4
A3/A4 Adkomstvei 30 10 4 30 4 4
A5 Adkomstvei 50 10 4 50 4 4
S1/S3 Samlevei 1,2xLs 10 10 1,2xLs 4 4
S2/S4 Samlevei 1,2xLs 10 10 1,2xLs 4 4

Ls = stoppsikt (kravet til stoppsikt varierer med tillatt hastighet).

4. Ansvarlig virksomhetsområde

Virksomhet UTE, tlf. 66 81 90 90.