Målet med reguleringen er å utvikle Storebukta til boliger i tråd med områdereguleringsplanen for Kolbotn. Planen skal legge til rette for høy arkitektonisk kvalitet, varierte boligstørrelser og gode felles uterom. I tillegg skal det opparbeides et offentlig anlegg for ballspill, lek og opphold.

Her finner du dokumentene

1) Varslingsbrev til offentlig ettersyn 
2) Saksfremlegg – første gangs behandling av planforslaget 
3) Planbeskrivelse  
4) Reguleringsbestemmelser  
5) Reguleringskart  
V01: Illustrasjonsprosjekt  
V02: Illustrasjonsplan  
V03: Varslingsmateriale og uttalelser  
V04: Sammendrag av oppstartsmerknader  
V05: Risiko- og sårbarhetsanalyse  
V06: Støyfaglig utredning   
V07: Trafikkanalyse B7 Storebukta  
V08: Geoteknisk utredning  
V09: Miljøoppfølgingsplan med tiltaksplan  
V10: VA-plan  
V11: Dimensjoneringsnotat VA  
V12: Overvannsnotat  
V13: Beregning av blågrønn faktor  
V14: Utredning av naturmangfold  
V15: Lokalklima og luftkvalitet  
V16: Estetisk redegjørelse for boligbebyggelsen  
V17: Estetisk redegjørelse for utearealene  
V18: Kabelpåvisning  
V19: Veitegninger  
V20: Klimagassregnskap   
V21: Notat om solenergi  
V22: Biologiske undersøkelser  

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Fristen for å sende merknader er 1. november 2017. Merk uttalelsen med saksnummer 17/1199. Send uttalelsen til Oppegård kommune, samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller via Høringssvar.

Alle høringsuttalelser er offentlige og blir lagt ut på kommunens når høringsfristen har gått ut.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Mette Kleppe på telefon: 66 81 90 32 eller e-post: Mette Kleppe.