Oppegård kommune vedtok 17. oktober 2017 å legge reguleringsplanforslag for Durendalveien 1 ut til offentlig ettersyn, slik at alle interesserte kan uttale seg. Planområdet er vist på kartet.

Målet med reguleringen er å legge til rette for boliger med livsløpsstandard, fellesarealer og felles servicefunksjoner for seniorbeboere, og andre med særskilte behov for tilgjengelig bolig. Planforslaget skal sikre etablering av en tydelig forbindelse mellom Durendalveien og tilgrensende friområde i sør. I tillegg skal utbyggingen bidra til å opparbeide nytt fortau i Durendalveien og ny jernbanebru over til Oppegård stasjon.

Her finner du dokumentene

Dokumentene ser du fra lenkene på denne siden og du kan se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Merk uttalelsen med saksnummer 16/4154. Send uttalelsen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller via Høringssvar. Alle høringsuttalelser er offentlige og vil bli lagt ut på kommunens nettside forløpende.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller på e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på telefon: 920 12 168 eller e-post til Ane Tingstad Grav.

Fristen for å sende merknader er 11. desember 2017

Dokumenter

1) Varslingsbrev til offentlig ettersyn  
2) Saksfremlegg 1. gangs behandling 
3) Planbeskrivelse 
4) Reguleringsbestemmelser  
5) Plankart 
V01) Illustrasjonsplan - enkel utomhusplan   
V02) Illustrasjoner 
V03) Varslingsmaterialer 
V04) Uttalelser  
V05) Sammendrag av oppstartsmerknader 
V06) Risiko og sårbarhetsanalyse  
V07) Støyrapport   
V08) Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan  
V09) VA-plan  
V10) Overvannsplan 
V11) Overvannsnotat  
V12) Beregning av blågrønn faktor 
V13) Soldiagrammer