Hensikten med planen er å legge til rette for en utbygging av rekkehus og blokkbebyggelse i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Planen legger også til rette for utvidelse av Theodor Hansens vei med gang- og sykkelvei og kulverten under jernbanen. Planen legger også opp til en tilgjengeliggjøring av arealene langs Kolbotnvannet, gjennom opparbeidelse av et nærmiljøanlegg og turvei langs vannet.

Her finner du dokumentene

Du kan se planforslaget:

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/5671. Fristen for innspill er 23. august 2019.

Høringsuttalelser

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på e-post eller på tlf. 920 12 168.