Innspillene fra høringen tar vi med videre i saken, som kommunestyret skal behandle i februar/mars 2019.

Fristen for innspill er 5. februar 2019.

Vil utnytte skolekapasiteten bedre

Barn som bor i Svartskog, hører i dag til på Vassbonn skole. Kolbotn skole får bedre kapasitet, og elever fra Svartskog får skoletilhørighet på Kolbotn. Rådmannen foreslår å endre grensene for skoletilhørighet i takt med utbygging av skoler og antall elever i skolekretsene.  

Foreslår å fjerne muligheten til fritt skolevalg

Rådmannen foreslår fast skoletilhørighet inntil skolebyggene er ferdig utvidet og rehabilitert. Ved neste rullering av forskriften vil rådmannen igjen vurdere muligheten for fritt skolevalg.

Søsken kan søke om gjesteplass

Rådmannen foreslår at elever med søsken på den skolen de ønsker, kan søke om gjesteplass der. Rektor kan innvilge plass hvis kapasiteten ikke overstiger 95 % av full kapasitet. Det samme gjelder for elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø etter kapittel 9 A i opplæringsloven. Elever som allerede har gjesteplass, mister ikke plassen som følge av endringer i forskriften.

Endringene i forskriften vil gjelde fra 1. april 2019, med forbehold om kommunestyrets vedtak i saken.