Foreldrenes Arbeidsutvalg – FAU – ved Ingieråsen skole består av foreldre valgt fra alle tre klassetrinn. Styret består i dag av åtte personer, og det avholdes fra to til fire møter i kvartalet. 
Styremedlemmene blir valgt for to år av gangen slik at vi oppnår kontinuitet fra år til år. 

Bilde

FAU skal ta seg av aktuelle saker som berører elever, skole og foreldre/foresatte. I første rekke skal FAU være et bindeledd mellom hjem og skole, dvs. et organ der foreldre/foresatte kan samle sine synspunkter og få brakt de videre til rette instans.  FAU skal også informere foreldre/foresatte om skolesaker som berører elevene eller deres foresatte, - enten gjennom direkte informasjon pr. brev/skriv eller via klassekontaktene.

FAU avholder orienteringsmøter for klassekontakter minst én gang hver høst og vår. Nytt FAU blir valgt hver høst.

De som ønsker kontakt med FAU har flere muligheter. Man kan gå via klassekontakten, skolens kontor eller ringe til en i styret.

FAUs kontaktinfo er: fau.ingieraasen@gmail.com