Her er FAU og foreldrekontaktene for 2019/20:

Hele FAU:

  • Arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

FAU-styret:

• Arbeide med saker som blir sendt over fra foreldre og elever

• Holde kontakt med skolens ledelse/kommunen/politikerne/foreldrene

• Ha to representanter i SU, leder + medlem

• Holde styremøter ved behov.

• Organisere møter for foreldrekontaktene

• Holde foreldrekontaktene orientert om trinn/baseoppgaver

• Ha ansvaret for regnskapet til FAU og skoleballet (kasserer)

• Arkivere referater fra styremøter (sekretær)

• Oversende stoff til FAUs side på skolens hjemmeside, bl.a. referater (leder/sekretær)

Generelt for foreldrekontaktene/FAU-representantene på hver base:

• Skrive referat fra base-foreldremøter 

• Organisere sosiale treff for elever/foreldre

• Hjelpe til ved møter/aktiviteter på basen. Være kontaktperson for FAU-ansvarlig/arrangementskomite for skolens arrangement, jf FAUs vedtekter § 4.

• På oppdrag fra FAU-ansvarlig/arrangementskomite bidra i planlegging og organisering av aktiviteter/arrangement

8.trinn

• Bidra med enkel servering på skolens felles foreldremøter/temakvelder

• Planlegge og organisere OD-kvelden i tråd med skolens tradisjon

• Organisere baking av kaker til 10.trinns avslutning

• Ta initiativ til skoletur på 9.trinn (for eksempel Hvite busser/Aktive Fredsreiser) hvis foreldregruppen ønsker det. Etablere turkomité.

9.trinn

• Ta initiativ til skoletur på 9.trinn (hvis dette ikke ble igangsatt på 8. trinn) hvis foreldregruppen ønsker det.

• Etablerere turkomite/videreføre arbeidet som ble igangsatt på 8.trinn.

• Planlegge og organisere avslutningsfesten for 10. trinn.

• Planlegge og organisere vinterballet.

10.trinn

• Bidra med bevertning hvis skolen skal arrangere yrkesmesse

• Hjelpe til ved 10.trinn avslutning

• Representant for 10. trinns foreldre holder avslutningstale til elevene