Mål

 • Alle elever opplever et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og sosial og faglig læring
 • Alle ansatte gjør undersøkelser, varsler og griper inn i eventuelle situasjoner
 • Foresatte opplever at de blir lyttet til, at barnet deres blir sett og at det er god dialog mellom hjem og skole

Tiltak

Personalet

 • Jevnlig kompetanseheving for personalet i kommunikasjon, klasseledelse og relasjonsbygging
 • Jevnlig oppfølging fra ledelsen; støtte i det daglige arbeidet, medarbeidersamtaler, skolevandring og veiledning fra PPT
 • Fokus på læringsmiljøet i samarbeid mellom lærere og SFO-personalet
 • Årlig gjennomgang av plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen
 • Årlig gjennomgang av resultater av trivselsundersøkelser og igangsetting av tiltak

Klasser, trinn og baser

 • Lærere møter i undervisningslokalet i god tid før undervisningen starter
 • Følge trapp for trening av sosial kompetanse
 • Se alle elevene hver dag og ta dem på alvor
 • Bruk av logg der elevene kan skrive om og reflektere omkring klassemiljøet
 • Klassens time/Zerotime annenhver uke.
 • Elevsamtaler med kontaktlærer jevnlig gjennom hele året
 • Gjøre elevene kjent med og trygge på flere voksne og elever gjennom aktiviteter på hele trinnet eller aldersblanding
 • Fadderordning: 5. trinn og 1. trinn deles inn i faddergrupper
 • Undersøkelser for å kartlegge læringsmiljøet; Klassetrivsel.no for 1.- 7. trinn og Elevundersøkelsen for 6. og 7. trinn
 • Fellessamlinger og turer på trinnet

Fellesaktiviteter

 • Deltakelse i Trivselsprogrammet
 • Felles samling i uteamfiet ved skoleårets start og ved skoleårets slutt
 • Felles kunstnermøter gjennom den kulturelle skolesekken
 • Zerodag/Zerojoggen siste fredag før høstferien
 • Felles aktiviteter siste skoledag med grilling og fotballkamp mellom 7.trinn og lærerne
 • Årlig høstutstilling der alle elevene stiller ut arbeider for foreldre, søsken og andre besøkende
 • Årlig festspill der alle elevene opptrer for hverandre
 • Aldersblandede aktiviteter som matematikkdag, Zerodag/Zerojoggen, juleverksted, gudstjeneste/markering, januarball og vinteraktivitetsdag

Elevråd

 • Elevrådet arbeider med saker som vedgår læringsmiljøet
 • Elevrådsleder og nestleder sitter i SU og skolemiljøutvalget på skolen. Her legger de fram saker som elevrådet jobber med.

Skole-hjem-samarbeid

 • Følge egen plan for samarbeidet
 • Gode informasjonsrutiner mellom skole og hjem
 • Lav terskel for foresatte til å ta kontakt med skolen
 • God struktur på utviklingssamtaler
 • Resultater på trivselsundersøkelser omtales på vårens foreldremøte
 • SMU og foreldre informeres om resultater av trivselsundersøkelser

Tilsynsordning

 • Skoleområdet er delt inn i 5 tilsynssoner som er dekket i alle pauser
 • Alle voksne som er ute bruker Zerovest slik at de er lett synlige for elevene
 • Ordensreglementet og egne regler for de ulike uteområdene og for fellesarealene inne på skolen følges opp av skolens ansatte