Forbudet gjelder bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming og til tilleggsoppvarming. Det finnes gode fornybare alternativer til oppvarming som for eksempel varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, bioolje, flis- og pelletskjeler. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn.

Fjerning av oljetanker

Alle nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk, uavhengig av størrelse, tømmes og graves opp. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Eier av oljetank er ansvarlig for å forebygge lekkasjer og for å rydde opp ved en eventuell lekkasje. Kostnadene for skadebegrensning og opprydding kan være betydelig.

Etter at tanken er sanert og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. Alle seriøse bedrifter som driver med tanksanering er pålagt å gjøre dette, men det er du som huseier som har det endelige ansvaret for at det blir gjort.

Finn informasjon om oljetanken din

Det første steget er å finne mest mulig informasjon om oljetanken din. Informasjonen vil være nyttig for firmaet som skal sanere oljetanken senere.

De viktigste tingene du bør prøve å finne ut er: 

- tankens alder
- siste tilstandskontroll
- hvilken type tank (stål, glassfiber osv)
- størrelse på tank
- nåværende innhold i tanken
- tankens plassering
- plassering av tankens rør og ledninger

Det er ikke sikkert du har denne informasjonen lett tilgjengelig. Det er heller ikke sikkert at du klarer å finne den. Heldigvis er ikke dette avgjørende for å få oljetanken fjernet, men det vil gjøre jobben litt enklere. (kilde: oljefri.no)

Støtte til utskifting av oljefyringsanlegg

Privatpersoner kan søke om støtte fra Enova til fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger innen utgangen av 2019.

Midlertidig ute av bruk

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal lokket på fyllingsrøret låses og påmonteres skilt som viser at oljetanken ikke er i bruk. Tanker som ikke har vært i aktiv bruk mer enn tre år må renses, tømmes og graves opp

Gjenfylling av oljetanker

Det er kun i særlige tilfeller det kan gis tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving. Et eksempel kan være der oljetanken ligger under grunnmur og vil medføre betydelige konstruksjonsmessige tilpasninger.

Ta kontakt med UTE per epost, ved spørsmål. Merk i emnefeltet: Oljefri. Du finner også mer informasjon på Miljødirektoratets nettside.