Follo LMS holder til i Ski sykehus og åpner 1. februar med 6-10 senger og vil øke til 14 senger i løpet av 2016. Fra 1. mars vil Follo legevakts virksomhet overdras fra Ahus og blir en del av det nye interkommunale selskapet «Follo Lokalmedisinske senter IKS». Senteret er døgnåpent.

Legevaktsdelen av senteret får samme åpningstid som legevakten i dag, fra kl. 18.00 på hverdager og legevakt i helgene (daglegevakt i kommunene).

Daglig leder Tove Kreppen Jørgensen har i disse dager hendene fulle med å få alt på plass til åpningen. Utstyr, inventar, telefoner og IKT-utsyr skal på plass. I tillegg skal ansettelser, rutiner og prosedyrer være klare. 

Lokalmedisinsk senter eller sykehus?
Hva er så forskjellen på det lokalmedisinske senteret og et sykehus? Innleggelseskriteriene er utarbeidet i samarbeid med Ahus, fastlegene og legevaktslegene. De pasientene som kommer til Follos LMS legges inn av fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger.

Hovedforskjellen er at de som legges inn på det lokalmedisinske senteret ikke skal trenge spesialisttjenester. – Vi tar i mot pasienter med avklarte diagnoser, Det være seg pasienter med akutt forverring av kjent sykdom, kronikere, infeksjoner, dehydrering, smertebehandling eller pasienter med behov for å få justert sin medisinering, sier Jørgensen.

Sykehusbehandling hvis nødvendig
Follo LMS har tett kontakt med Ahus. - Det skal ikke være tvil om at du skal få den nødvendige behandlingen, Er det nødvendig med sykehusbehandling blir innleggelse avgjort i dialog med Ahus, sier Jørgensen.

Fakta

  • Follo LMS er et interkommunalt selskap drevet av de seks Follokommunene Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Nesodden og Frogn
  • Liggetiden er beregnet til gjennomsnittlig tre døgn
  • Senteret vil få ca. 25 ansatte
  • Senteret gir mulighet for å utvide antall senger

Tekst og foto: Robert B. Fekjær