Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune.

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

Follo landbrukskontor har egen hjemmeside.