Oppegård kommune arbeider kontinuerlig med planlegging av trafikksikkerhetstiltak. En del av dette arbeidet er rettet mot ulike fartsdempende tiltak som fartshumper, tydelig skilting og å opprettholde frisikt.

Nye trafikksikkerhetstiltak i kommunen skal følge en normal som er utarbeidet av Statens vegvesen (Håndbok V128).

Om fartshumper

Humper blir i hovedsak plassert i veier der myke trafikanter ferdes og hvor fartsnivået er høyt i forhold til fartsgrensen.

Anleggelse av fartshumper er et vanlig tiltak for veier med fartsgrense 30 km/t og i noen tilfeller 40 km/t. Humpene etableres 30-50 m etter innkjøringen til fartsgrensesoner der rettstrekninger er lengre enn 200 m, og der turvei eller lignende krysser kjøreveien.

Humper bør ligge nær et veilyspunkt og veien bør ikke ha en stigning som er brattere en 7 %.

I tillegg er det noen kriterier som gjelder. Fartshumper bør ikke brukes der:

  • Det hindrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy
  • Det hindrer drenering av overvann
  • Det hindrer fremkommelighet for kollektivtrafikken
  • Det hindrer fremkommeligheten i bratte bakker om vinteren