Den første uken i januar ble det behov for å fjerne vann i byggegrop på anleggsområde i Storebukta på grunn av innsig av grunnvann, nedbør og snøsmelting. Utbygger begynte da å slippe ut anleggsvann i et område ved Storebukta og Augestadbekken, som fører til Kolbotnvannet.

Kommunen stanset utslippet

Utbygger vurderte kvaliteten som god nok for utslipp til våtmarksområde ved Storebukta. Vannprøver viste imidlertid at vannet hadde et nivå som krever utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Kommunen stanset derfor utslippet 16. januar. Siden har entreprenør i samarbeid med kommunen sett på alternative løsninger for hvor lensevannet fra byggegropen kan slippes. Siden 1. februar har utbygger fått føre vannet til Nordre Follo renseanlegget. Vannet har blitt fjernet med tankbiler og sluppet på kum i Gjersjøveien.

Tett dialog med Fylkesmannen

- Vi har søkt veiledning fra Fylkesmannen i saken, som har konkludert med at tiltaket ikke krever tillatelse fra Fylkesmannen så lenge anleggsvannet slippes forbi sumpskogen.  Fylkesmannen mener også at renseløsningen hvor renset vann slippes til Augestadbekken der det fortynnes og renner videre til Kolbotnvannet er tilfredsstillende, sier planleder UTE i Oppegård kommune, Stig Bell. 

Gir tillatelse til utslipp, men ikke i sumpskogen

- Som forurensningsmyndighet er vår vurdering at utslippet ikke bryter forurensningsforskriften og vi har gitt entreprenør tillatelse til å slippe renset vann fra byggegropen til Augestadbekken fra 25. februar, sier Bell, som understreker at entreprenør ikke får slippe vann i sumpskogen.  En formell tillatelse blir sendt entreprenør 27. februar.

Det vil være behov for å fjerne vann fra byggegropen i inntil 4 måneder til.

Les saken: Stoppet utslipp av vann fra byggegrop til Kolbotnvannet 

Les saken: Løsning for vann fra byggegrop i Storebukta