Vi inviterer derfor i første omgang til et møte om samlinger for pårørende som vi tenker å arrangere til høsten. Vi samarbeider med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Prøve ut et nytt tilbud

Vi vil nå starte opp og utvikle et tilbud, hvor foreldre og andre pårørende skal kunne få tilført kunnskap, samtidig som vi tilrettelegger for utveksling av erfaring med fokus på utviklingshemming, aldring og demens.

Målgruppe for samlingene er pårørende, nærmere definert som foreldre, søsken, nære venner, verge og andre private omsorgspersoner som naturlig bidrar for personer med utviklingshemming.

Vi håper samlingene blir en arena for gode diskusjoner og nettverksskapende arbeid.

Psykisk utviklingshemmede blir også eldre!

Bedre levekår og bedre medisinsk oppfølging, bidrar til at mange personer med psykisk utviklingshemming, på lik linje med befolkningen ellers, når en høy levealder. For mange av disse ser vi ofte at aldringsprosessen starter tidligere enn det vi normalt forventer.

Aldringsprosessen går raskere, og vi ser en økning i utviklingen av demenssykdommer i tidlig alder. Vi vet for eksempel at aldringsprosessen hos personer med Downs syndrom starter 20- 30 år tidligere enn den gjennomsnittlig gjør hos befolkningen for øvrig. Og hos enkelte personer med Cerebral Parese kan aldringsprosessen starte allerede ved 30-års alder.

Blir «evige foreldre»

Mange pårørende opplever et livslangt omsorgsansvar, selv når personen med utviklingshemming flytter hjemmefra. De må ha planen klar for sitt barn juridisk, økonomisk og ikke minst omsorgsmessig.  Man er “evige foreldre”.  En slik påkjenning av omsorgsansvar kan oppleves som ekstra stor der foreldre og barn gjennomgår et parallelt aldringsforløp.

Informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte på rådhuset onsdag 27. juni 2018 kl. 18.00. Lene Kristiansen, fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, informerer om tilbudet.

Mer informasjon

Har du spørsmål om tilbudet, kan du kontakte tiltaksleder Gyrid Hove, tlf. tlf. 66 89 11 04/ 991 67 376, e-post: Gyrid Hove