Plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet består og de de viktigste endringene i loven er:
 

  • Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
  • Skolenes plikt til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker er fjernet. 
  • Aktivitetsplikt som viser hvordan ansatte på skolen skal jobbe med enkeltsaker.

Aktivitetsplikten innebærer at

  • alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på at elevene har et godt og trygt skolemiljø og til å gripe inn mot krenkelser (mobbing, vold, diskriminering og trakassering) hvis det er mulig.
  • alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø.
  • rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.  
  • skolen har plikt til å undersøke saken snarest mulig.

Meld fra til fylkesmannen hvis skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten

Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter først å ha tatt saken opp med rektor. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt. Hvis saken ikke er tatt opp med rektor eller det er mindre enn en uke siden saken ble tatt opp, skal Fylkesmannen normalt avvise saken. Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan han vedta hva skolen skal gjøre for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen setter en frist for å gjennomføre vedtaket og følger opp saken. Avgjørelsen er et enkeltvedtak.

Skriftlig plan

Skolen skal sørge for at eleven blir hørt og ta utgangspunkt i det som er best for eleven. Hvis skolen setter i gang tiltak skal de lage en skriftlig plan. Loven beskriver hva som skal stå i planen og skolen må dokumentere hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Se den nye lovteksten.