- Jeg er veldig glad for å se at elevene våre trives og får god støtte fra lærerne. Dette viser at vi har dyktige ansatte på skolene i Oppegård, som skaper et hyggelig og trygt læringsmiljø for barna. Gode relasjoner mellom elevene og mellom lærerne og elevene er viktig både for trivsel og læringsutbyttet. Det er godt å se at nesten alle sier de ikke blir mobbet. Dette er noe vi jobber med hele tiden og fortsatt skal ha fokus på, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Resultater for 7. trinn

I fire av spørsmålskategoriene ligger Oppegård likt som landsgjennomsnittet. I en kategori ligger vi under og i de syv andre ligger vi over. Skalaen går fra 1 til 5 der høy verdi er positivt resultat. De aller fleste elevene på 7. trinn svarer at de trives godt på skolen (snitt Oppegård 4,4 – snitt landet 4,3), at de får støtte fra lærerne (snitt Oppegård 4,5 – snitt landet 4,4) og at de ikke blir mobbet av andre elever på skolen (snitt Oppegård 4,8 – snitt landet 4,7). Den eneste kategorien som ligger under landsgjennomsnittet er støtte hjemmefra (snitt Oppegård 4,2 – snitt landet 4,4).

Resultater for 10. trinn

I åtte kategorier ligger Oppegård over landsgjennomsnittet, i fem kategorier ligger vi likt med snittet og i tre kategorier ligger vi under landsgjennomsnittet. Det er positivt at resultatene for trivsel (snitt Oppegård 4,2 – snitt landet 4,1) og mobbet av andre på skolen (snitt Oppegård 4,8 – snitt landet 4,7) er bedre i Oppegård enn landsgjennomsnittet. Også her ser vi at støtte hjemmefra ligger under snittet (Oppegård 4 – landet 4,1). Det samme gjelder for innsats og relevant opplæring.

Positiv utvikling

Barne- og ungdomsskolene i kommunen har positiv utvikling og ligger over landsgjennomsnittet innenfor kategorien støtte fra lærerne. Dette er meget bra fordi gode relasjoner mellom elever og lærere er viktig både for elevenes resultater og trivsel på skolen. Ungdomsskolene har gode resultater både på faglig utfordring og mestring. Det kan tyde på at lærerne lykkes i sitt arbeid med å tilpasse opplæringen ved å variere arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og læremidler.  

Barnetrinnet skårer høyest

Generelt skårer barnetrinnet høyere enn ungdomstrinnet. Dette gjelder både Oppegård kommune, Akershus fylke og landet. Forklaringene er ikke åpenbare, men kan ha sammenheng med at elevene får større forventinger og blir mer kritiske når de blir eldre. Det kan også være at lærere og elever er mer opptatt av fag jo nærmere eksamen de kommer, eller det kan handle om lavere motivasjon og mindre støtte fra voksne. Uansett begrunnelse blir det viktig at elever og lærere tolker resultatene sammen og at vi setter inn tiltak for å få enda bedre resultater.  

Kategorier

7. trinn Oppegård

7. trinn nasjonalt

10. trinn Oppegård

10. trinn nasjonalt

Trivsel

4,4

4,3

4,2

4,1

Støtte fra lærer

4,5

4,4

4,1

4,0

Støtte hjemmefra

4,2

4,4

4,0

4,1

Vurdering for læring

3,9

3,9

3,3

3,3

Læringskultur

4,1

4,0

3,8

3,8

Mestring

4,1

4,1

4,0

3,9

Motivasjon

3,9

3,8

3,5

3,5

Elevdemokrati og medvirkning

3,9

3,8

3,5

3,4

Felles regler

4,4

4,4

4,0

4,0

Mobbet av andre elever på skolen

4,8

4,7

4,8

4,7

Innsats

4,4

4,3

3,8

3,9

Faglig utfordring

4,1

4,1

4,4

4,3

Utdanning og yrkesveiledning

-

-

3,9

3,8

Årlig undersøkelse  

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er obligatorisk for grunnskolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Resultatene herfra kan sammenliknes med andre kommuner, fylker og landet for øvrig på Skoleporten.

Elevundersøkelsen gjennomføres sent på høsten og det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Når elevene svarer på spørsmålene skriver de ikke inn navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart.