Extrastiftelsen

For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må du samarbeide med en av de 231 godkjente søkerorganisasjoner. Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.

Extrastiftelsen

ExtraExpress

ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens 36 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak, primært mindre og lokalbaserte helseprosjekter.

ExtraExpress

Sparebankstiftelsen

Gir støtte til lokale tiltak for personer fra 6 til 30 år, men kan også støtte prosjekter som retter seg mot alle. Støtter foreninger og lag (men ikke religiøs eler politisk profil), men også offentlig sektor (utenfor kjerneoppdragene). De gir støtte til engangsutgifter og prosjekter, men ikke til løpende driftsutgifter. Hovedområdene er: Kunst og kultur; kulturminner og historie; friluftsliv og naturkunnskap; nærmiljø, idrett og lek.

Søknadsfrist: 1. februar og 1. september

Sparebankstiftelsen

Sparebanken 1 stiftelsen Østfold Akershus

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ble opprettet i 2011, og dekker spesifikke områder i Østfold og syd i Akershus. Stiftelsen deler ut ca. 10 millioner kroner til lokalsamfunnet vårt årlig, hvor 20-40 prosent av beløpet er søknadsbasert.

Sparebanken 1 stiftelsen Østfold Akershus

Storebrand «Vi heier på»-konkurransen

«Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfristene 1. april og 1. oktober. Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.

Storebrand «Vi heier på»-konkurransen

Sbanken Framgang sammen

De støtter ideer som gjør at barn og unge i Norge får en god selvfølelse. Målet er et godt og trygt samfunn, hvor ingen skal oppleve å stå utenfor. Søknadsfrister i april og oktober annonseres på hjemmesiden.

Sbanken Framgang sammen

IKEAs nabofond

Ikeas nabofonds visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Man kan søke om støtte inntil 25.000 kr, og støtten gis i form av møbler og interiørkompetanse (her kan du altså ikke søke om kontanttilskudd). Prioriterte formål Miljøtiltak og Barn

Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober Frivillige lag og foreninger med organisasjonsnummer kan søke

IKEAs nabofond

Drømmestipendet

Det består av 100 stipend à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hver kommune kan nominere én person eller én gruppe innen hver kategori.

Søknadsfrist i februar.

Drømmestipendet

Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som i hovedsak støtter kulturelle og humanitære formål. Alle kan søke – lag, foreninger, organisasjoner, private. Styret behandler søknadene etter rekkefølgen de kommer inn. Søknader må være Bergesenstiftelsen i hende fire uker før styremøtet de behandles på.
Styremøter våren 2018: 31.januar; 15.mars; 26.april; 8.juni. Datoer for høsten 2018 er ikke kunngjort per 1. mai 2018.

Bergesenstiftelsen

Andre private/offentlige tilskuddsordninger

Norsk Tipping /Grasrotandelen

Kriterier: laget/ foreningen må være registrert i Frivillighetsregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Les mer/ registrer dere her:

Norsk Tipping /Grasrotandelen

Norges Idrettsforbunds Flyktningfond

De støtter integreringstiltak knyttet til barn, unge og voksne flyktninger – eller aktivitetstiltak rettet direkte mot hele flyktningfamilier. Beløp kr 5.000 – kr 25.000. Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund kan søke. Søknadsfristene i april og september kunngjøres på Norges Idrettsforbunds nettside.

Norges Idrettsforbunds Flyktningfond

Spillemidler fra Norsk Tipping

Søknad om spillemidler sendes elektronisk via  Idrettsanlegg.no

  • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer (til spillemiddelsøknad): 1. september
  • Spillemidler til ordinære idrett og friluftslivsanlegg: 1. oktober
  • Spillemidler til nærmiljøanlegg: 1. oktober
  • Spillemidler til lokale kulturarenaer: 15. januar

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning  

Offentlige tilskuddsordninger

Akershus fylkeskommune

De har en rekke ulike tilskuddsordninger innenfor mange fagfelt, både for organisasjoner, privatpersoner, kommuner og bedrifter.

Se utfyllende oversikt

Prøv selv-prosjekter

En av tilskuddsordningene fra Akershus fylkeskommune – for ungdom, til egenorganiserte tiltak innenfor kultur, frivillighet og folkehelse. Søknadsfristen for 2017 var 15. september.

Prøv selv-prosjekter

Aktivitetsløftet

Tilskudd til oppfølging av Aktivitetsløftet, den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus, kan søkes av kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner med regional tilknytning i Akershus. Søknadsfrist i 2018 er 1. februar.

Aktivitetsløftet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Kan søkes av frivillige organisasjoner og offentlige instanser. Tilskuddet offentliggjøres på kommunes hjemmeside med søknadsfrist først i november, og søknad kan enten gå via kommunen eller via landsomfattende organisasjon.

Barnefattigdom

Erasmus + , Aktiv ungdom

Kan søkes av uformelle ungdomsgrupper (ungdom 15-30 år), organisasjoner, stiftelser, offentlige instanser og i visse tilfeller også kommersielle aktører. Prosjektene krever med få unntak internasjonalt partnerskap, og man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene. Søknadsfristene for 2017 var 2. februar, 26. april og 4. oktober.

Erasmus +, Aktiv ungdom

Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:.

Frivillige organisasjoner og stiftelser med eget organisasjonsnummer kan søke. Søknadsfrist 2017 var 8. desember.

Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Samlivstiltak

Frivillige organisasjoner og andre som har som målsetting å støtte opp om, hjelpe og styrke samlivet i parforhold, kan søke om midler til samlivskurs.

Samlivstiltak

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har en rekke tilskuddsordninger, men mange passer best for organisasjoner på landsdekkende nivå.

Miljødirektoratet

Tilskot til friluftsliv

Kan søkes av organisasjoner på kommunenivå til tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet som til dømes organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan benyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medvirker til å fremme den friluftslivsaktiviteten som det blir søkt om tilskudd til. Søknadsfristen er 15. januar.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementets bevilgninger, sammen med midler fra spillemidlene, danner grunnlaget for flere tilskuddsordninger som administreres gjennom ulike organer.

Frifond

Frifond administreres gjennom Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og er en støtteordning rettet mot lokal aktivitet for barn og unge over hele landet. Frifond deler ut penger til lokal aktivitet for barn og unge over hele landet. Tilsammen består Frifond av fire ulike deler:

  • Frifond organisasjon: Frifond-midler til nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Frifond barn og unge: Frittstående grupper kan søke om inntil 35.000 til aktivitet av og med barn og unge
  • Frifond teater: Frivillige lag, foreninger og grupper som driver med teater, dans, levende rollespill og annen scenisk aktivitet kan søke om inntil 40.000 kroner per forestilling, og totalt 120 000 kroner per kalenderår
  • Frifond musikk (ekstern): Søk om opptil 10.000 for større grupper, 6000 til bandet ditt eller 35.000 for å arrangere konsert eller festival 

Frifond har egne nettsider, som inneholder all informasjonen du trenger for å søke støtte fra Frifond.

Skal du søke om Frifond-midler til organisasjonen din, finner du informasjon om Frifond organisasjon på nettsiden.