Vi beregner egenandel for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn på bakgrunn av inntekt og personlige økonomiske forhold. I Oppegård kommune er det Bestillerkontoret som fatter vedtak om egenandel for opphold i institusjon.

Inntekt

Kommunen fastsetter egenandeler på bakgrunn av inntekt. Inntekten omfatter pensjon og andre løpende trygdeinntekter, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue. Formue inngår ikke i beregning av egenandelen.

Fradrag

  • Skatt og gjeldsrenter
  • Forsørgerfradrag for hjemmeboende ektefelle og/eller barn

Som hovedregel får du fradrag for ektefelle eller mindreårig barn som bor hjemme. Fradraget blir redusert hvis ektefelle/barn har egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden. Du får også 50 % forsørgerfradrag for brutto private pensjoner.

Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget er beløpet vi får når vi summerer inntekter i punkt 1 og trekker fra fradragene i punkt 2.

Beregningsgrunnlaget er utgangspunktet for å regne ut den egenandelen beboerne skal betale hvert år. Kommunen kan kreve 75 % av beregningsgrunnlaget inntil folketrygdens grunnbeløp, trukket fra et fribeløp. Beboere skal i tillegg betale 85 % av beregningsgrunnlaget over folketrygdens grunnbeløp .

Opphold i institusjon utregning egenandel.jpg

Beboere skal beholde minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til 75 % av fribeløpet.

Personer som får vedtak om langtidsopphold, skal ikke betale egenandel den første måneden på institusjon. De som har vært på institusjon mer enn 60 døgn i kalenderåret, får ikke denne frimåneden.

Folketrygdens fribeløp endres 1. januar hvert år og foketrygdens grunnbeløp endres 1. mai hvet år.

Etteroppgjør

Kommunen tar et etteroppgjør når liknings- og skatteoppgjøret for foregående år er klart.  Grunnen til dette er at vi beregner egenandelen på grunnlag av stipulerte inntekter. Når likningen er klar, vet vi hva inntekten faktisk ble.  Hvis du har betalt for lite, sender vi en tilleggsregning. Har du betalt for mye, får du pengene igjen.

Inntekter som bare er med i etteroppgjøret:

  • Livrenter

Utbetaling av pensjons- eller livrenteordninger består vanligvis av:

  1. Tilbakebetaling av innbetalt premie
  2. Utbetaling av opptjent rente/avkastning

Punkt 2 er skattbar inntekt, som vi tar med i etterberegningen. Hvis du ønsker at vi skal ta med livrentene i den stipulerte inntekten, må du sende i skriftlig beskjed til Bestillerkontoret.

  • Aksjer

Gevinst ved salg av aksjer regnes som endring i formuen og ikke som inntekt. Aksjeutbytte skal derimot med i etteroppgjøret.

Betale egenandelen

NAV trekker ut en sum fra pensjonen din og sender disse pengene direkte til kommunen.

For den egenandelen vi beregner fra andre inntekter og pensjoner, får du en faktura fra kommunen i slutten av hver måned.

Opplysninger om inntekt

Kommunen kan forandre størrelsen på egenandelen når vi får beskjed om endringer i inntekt, eller andre forhold som påvirker beregningsgrunnlaget. Du må derfor gi skriftlig beskjed til Bestillerkontoret hvis inntekt eller fradrag blir betydelig endret, slik at vi kan beregne ny egenandel. 

Eget skjema

Oppegård kommune har et eget skjema for inntekter og eventuelle fradrag. Skjemaet gir kommunen grunnlag til å beregne størrelsen på egenandelen og fullmakt til å innhente opplysninger om inntekt. Fyll ut skjemaet og send det til Bestillerkontoret innen tre uker etter at du har mottatt vedtak om opphold.

Klage

Du kan klage på vedtak om egenandel til Fylkesmannen i Oslo og Akershus via Bestillerkontoret i Oppegård kommune. Fristen er fire uker fra du har mottatt vedtaket, jfr. Forvaltningsloven § 28. Nærmeste pårørende eller verge kan også sende klagen. Du kan også be om utsatt iverksettelse av vedtak, jfr. Forvaltningslovens § 42. Søker har som regel innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Kommunen ved Bestillerkontoret kan gi råd og veiledning hvis du ønsker å klage.

Klagen sendes til:     

Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med Bestillerkontoret hvis du har spørsmål.
Besøksadresse: Kolbotnv. 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Bestillerkontoret 
Tlf. 66 81 90 90

Aktuell informasjon

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester